Ympäristöluvanvaraiset toiminnot

Ympäristöluvanvaraiset toiminnot
Ympäristölupaa edellytetään YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN 1. §:SSÄ MAINITUILTA TOIMINNOILTA. Ympäristölupa on lisäksi haettava:

– toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta;

– jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista;

– toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;

– jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn;

– öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Poikkeus luvanvaraisuudesta
Ympäristölupaa ei tarvita ympäristönsuojelulain 30 §:ssä ja 30 a §:ssä mainituille toiminnoille eikä ilmoituksenvaraisille toiminnoille.