Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi asetuksessa määritellyt tietyt teolliset toiminnot, energiantuotanto, eläinsuojat, jakeluasemat ja jätteen ammattimainen käsittely.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupakäsittelyn vaiheet

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin alueella ympäristöluvan käsittelevä viranomainen on Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Luvan antamisen jälkeen lupapäätökseen tyytymätön voi valittaa luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan valvonta

Laitoksia ja yrityksiä, joiden toimintaan on myönnetty ympäristölupa, valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto. Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo ensisijaisesti niitä yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut valtion viranomainen. Ympäristötoimisto valvoo yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut ympäristölautakunta.

Ympäristöluvanvaraiset toiminnot

Ympäristölupaa edellytetään YMPÄRISTÖNSUOJELUASETUKSEN 1.-2. §:SSÄ MAINITUILTA TOIMINNOILTA. Ympäristölupa on lisäksi haettava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta;
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista;
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;
  • jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn;
  • öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.

Luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Poikkeus luvanvaraisuudesta

Ympäristölupaa ei tarvita ympäristönsuojelulain 30 §:ssä ja 30 a §:ssä mainituille toiminnoille eikä ilmoituksenvaraisille toiminnoille.

Vesilain mukainen lupa eli vesilupa

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi yli 500 m3:n ruoppaus, laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyväksikäyttö, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön järjestely, vesistön säännöstely sekä veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Lupakäsittelyn vaiheet

Hakemus vesistöön rakentamiseen tehdään kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Alueahallintovirasto tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

LISÄTIETOA VESILUVISTA

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Jos muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta, toiminnasta riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuu odottamaton tilanne, jonka vuoksi lupamääräystä ei voida tilapäisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Sellaisesta koeluonteisesta toiminnasta, johon ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.