Vesistötyöt ja ojitus

Ruoppaus ja vesikasvien niitto

Jokaisella on oikeus poistaa matalikko, liete, vesikasvit tms. vesistön käyttöä rajoittava haitta ilman lupaa toisenkin vesialueella, jos toimenpiteestä ei aiheudu tiettyjä vesilaissa määriteltyjä haittoja, muutoksia tai seurauksia eikä toimenpiteestä aiheudu vesialueen omistajalle huomattavaa haittaa. Ruoppausmassat on siirrettävä pois vesistöstä kuivalle maalle. Yli 500 m3:n ruoppauksiin on haettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa.

Alle 500 m3:n ruoppauksesta ja vesikasvien niitosta, joka ei ole vähäistä, on ilmoitettava kuukautta ennen toimenpidettä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tällä lomakkeella.

Lisätietoa ELY-keskuksen sivulta

Ojitus

Maanomistajalla on tietyin rajoituksin oikeus maan kuivattamiseen ojittamalla. Mikäli ojitus aiheuttaa vesistön pilaantumista tai ojituksella on vesilain 3. luvun 2 §:n mukaisia seurauksia, on ojitukseen tai kuivattamiseen haettava aluehallintoviraston lupa. Ojitusta koskevat tarkemmat säännöt ovat vesilain 5. luvussa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto neuvovat ojitusta koskevissa asioissa ja käsittelevät ojitukseen liittyviä hakemuksia ja erimielisyyksiä.

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa edellyttävät vesitaloushankkeet on lueteltu vesilain 3. luvun 2 ja 3 §:ssä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa pyynnöstä lausunnon siitä, onko luvan hakeminen tarpeen. Aluehallintovirasto ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto antavat neuvoja asiassa.

Vesilupa-asiat

Tietoa rantojen kunnostuksesta

Ruoppauksen ja vesikasvillisuuden niittämisen ohjeita

Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (laajempi ohjekirja)