Vedenottamo

Vedenottamo
Vedenottamoita ovat julkisyhteisöjen, yritysten ja yksityisten kiinteistöjen/kansalaisten ottamot pumppamoineen. Vedenottomoja ovat tavallisesti pohjavesikaivot, rengaskaivot ja porakaivot, sekä pintavesiottamot joesta, järvestä tai merestä.

Pintaveden ottaminen
Jokaisella on oikeus muuten kuin pysyvästi ottaa vettä tai jäätä henkilökohtaista tarvetta varten vesistöstä. Muusta vedenotosta ei saa aiheutua vesilain 3:2 §:ssä tarkoitetuja haitallisia seurauksia.

Pohjaveden ottaminen
Pohjaveden ottamiseen kotitarpeisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin omalta maalta ei pääsääntöisesti tarvita lupaa. Aluehallintoviraston lupa pohjaveden ottamiseen tai pohjaveden oton lisäämiseen tarvitaan kuitenkin mm., jos

pohjavedenottamo on suunniteltu vähintään 250 m3/vrk käsittävän vesimäärän ottamiseen
ottamisesta aiheutuu toisen pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen
ottamisesta aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen väheneminen, pohjavesiesiintymän muu huonontuminen tai toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen
pohjavettä on tarkoitus ottaa toisen maalle rakennettavasta ottamosta

Vedenhankinta kaivosta

Kaivoveden analyysitulkki