Jätevesien käsittely

VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINTA-ALUEELLA jätevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Ne kiinteistöt, jotka tuottavat jätevettä toiminta-alueella, ovat vesihuoltolain nojalla velvollisia liittämään kiinteistönsä jätevettä tuottavat rakennukset viemäriverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta voi tietyillä perusteilla kirjallisesta hakemuksesta saada vapautuksen.

VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINTA-ALUEEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa muodostuvat talousjätevedet on käsiteltävä käyttökohteeseen soveltuvassa jätevesien käsittelyjärjestelmässä. Lain mukaan jätevesijärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että voidaan kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan riittävä puhdistustaso. Jäteveden käsittelystä ja puhdistustasosta on annettu määräyksiä ympäristönsuojelulain 16 luvussa, ns. talousjätevesiasetuksessa (157/2017) sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Em. jäteveden käsittelyn puhdistustason saavuttamiseksi on rakennettava tai asennettava jäteveden käsittelyä varten puhdistuslaitteisto. Puhdistuslaitteiston rakentamisvaatimus koskee heti uudis- ja korjausrakentamista. Vanhoilla kiinteistöillä, joilla muodostuu talousjätevettä, puhdistuslaitteisto on rakennettava käyttökuntoon 31.10.2019 mennessä.

Tavanomaisia jäteveden kiinteistökohtaisia puhdistuslaitteita ovat eri valmistajien laitepuhdistamot sekä saostuskaivot ja imeytyskenttä tai maasuodatin. Jäteveden väliaikaista varastointia varten, tavallisesti vähäisille jätevesimäärille, voidaan asentaa myös umpisäiliö. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamista järjestelmästä on lain mukaan teetettävä pätevän suunnittelija laatima suunnitelma sekä käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka toimitetaan toimenpideilmoituksen kera rakennustarkastajalle.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Suomen ympäristökeskuksen kartta, josta voi tarkistaa sijaitseeko oma kiinteistö ranta- tai pohjavesialueella

Poikkeukset kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisvelvoitteeseen

Jätevesisuunnitelmien tekijöitä

Haja-asutuksen jätevedet (ympäristö.fi)

Valonia (jätevesiasiaa)

Jätevesineuvonta, Pyhäjärvi-instituutti

Jätevesi-infon 13.3.2019 diaesitykset

Jätevesi-info 130319

JÄNES_menetelmaesittely_ESA2