Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoa säätelee Maa-aineslaki. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta toimii alueellaan maa-ainestenoton lupa- ja valvontaviranomaisena.

Maa-ainesten ottolupa

Maa-ainesten ottolupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-aineslupaa haetaan Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalta lomakkeella 6616 ’Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen’. Hakemukseen on, jos hanke ei ole laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, liitettävä ottosuunnitelma ainesten ottamisesta, ympäristön hoitamisesta ja alueen myöhemmästä käytöstä. Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Kotitarveotto

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan ainoastaan omaa tavanomaista kotitarvetta varten asumiseen tai maa- tai metsätalouteen ja käyttö liittyy rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotossa aineksen ottajan on ilmoitettava ympäristötoimistoon ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos alueelta on tarkoitus kokonaisuudessaan ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ympäristötoimistossa tarkastetaan, onko kotitarveotto maa-aineslain mukaista ja täyttääkö se kotitarveoton kriteerit. Kotitarveotosta ilmoitetaan lomakkeella 6027 ’Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta’.

VN Asetus maa-ainesten ottamisesta

LISÄTIETOA MAA-AINESTEN OTTAMISESTA