Maasto- ja vesiliikenteen luvat

Oikeus liikkua maastossa ja vesialueella

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Oikeus liikkumiseen ilman em. lupaa on kuitenkin mm. eräissä virka- ja pelastustehtävissä, johtolinjojen huoltotöissä sekä lumipeitteisenä aikana metsätalous- ja kalastuselinkeinon harjoittamiseen liittyvässä liikkumisessa. Jokaisella on oikeus, tarpeetonta häiriötä välttäen, liikkua avoimella vesialueella. Oikeus kulkea vesialueella koskee vastaavasti kulkemista jäällä. Vierasta vesialuetta voi käyttää tilapäisenä ankkuroimispaikkana, mikäli siitä ei aiheudu haittaa tai häiriöitä.

Maasto- ja vesiliikenteen valvonta

Maasto- ja vesiliikennettä moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla valvoo poliisi. Maastoliikennettä valvoo lisäksi Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla.

Maastoliikenteen kiellot, rajoitukset ja luvat

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava muiden lupien lisäksi ympäristölautakunnan lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen tarvitaan lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, tai toiminta sijoittuu asemakaavassa tarkoitukseen varatulle alueelle.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi luonto- tai ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella. Kielto ei koske tiettyjä virka- ja pelastustehtäviä eikä johtolinjojen huoltotöitä.

Moottorikelkkailureitin perustamista varten, silloin kun reitti halutaan perustaa ilman maanomistajan lupaa toisen maalle, on laadittava reittisuunnitelma, jonka Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta hyväksyy. Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella maanmittauslaitoksen reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän sopimuksella.

Vesiliikenteen luvat ja rajoitukset

Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava muiden lupien lisäksi ympäristölautakunnan lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen tarvitaan lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tai rajoittaa moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttöä tietyillä vesialueilla, jos kielto tai rajoitus on tarpeen liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. Yleisiä kulkuväyliä koskevista luvista päättää Liikennevirasto. Myös tietyn vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa.