Rakentaminen maantien läheisyyteen

Seuraavassa on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä maantielain (MTL) välistä suhdetta käsiteltäessä rakennus- ym. lupia maantien läheisyyteen. On syytä kiinnittää huomiota, että vaikka rakentaminen ei vaadi MRL:n mukaista lupaa, se voi vaatia maantielain 47 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen aiottaessa rakentaa maantien suoja- tai näkemäalueelle.

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina lähtökohtaisesti rakennuslupa (MRL 125 §). Kyseeseen voi myös tulla toimenpidelupa, mikäli lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta (MRL 126 §). Kyseisten toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 62 §:ssä. Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan myös määrätä ilmoitusmenettelyn käyttämisestä merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisen rakentamisen osalta (MRL 129 §). MRA:n 61 ja 63 §:ssä säädetään siitä, millaisten toimenpiteiden osalta ilmoitusmenettelystä voidaan säätää rakennusjärjestyksessä.

Rakennukset ja rakennelmat maantien suoja-alueella

Maantielain 4 luvun mukaan maantiealueiden ulkopuolisten alueiden käyttöä voidaan rajoittaa liikenneturvallisuuden vuoksi. Rajoitus kohdistuu suoja-alueelle, joka lain mukaan ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan keskilinjasta tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Rajoitus aiheuttaa sen, että rakennuksen pitäminen suoja-alueella on kielletty. Tiesuunnitelmassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että suoja-alue on 20 metrin sijasta joko kapeampi tai leveämpi (MTL 44 §).

Suoja-aluetta koskevan säännöksen tarkoituksena on rajoittaa rakentamista maantien välittömässä läheisyydessä ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien haitallisten vaikutusten vuoksi. Maantielain 45 §:n mukaisesti sama rajoitus kohdistuu myös näkemäalueelle, jolla näkemäalan vapaana pitäminen on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi. Rakennuksen pitäminen näkemäalueella on siis lähtökohtaisesti kielletty. Tienpitoviranomaisella on myös oikeus poistaa kasvillisuutta suoja- ja näkemäalueelta, jos niiden voidaan katsoa aiheuttavan vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista varastoa, aitaa tai muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (MTL 46 §).

Poikkeaminen maantielain säädöksistä

Vaikka rakennuksen rakentamisen lähtökohtana on kunnan rakennuslupaviranomaisen myöntämä rakennuslupa, voi rakentaminen myös vaatia maantielain mukaisen poikkeamispäätöksen, mikäli tarkoituksena on rakentaa maantien suoja- ja/tai näkemäalueelle. Tiehallinto tienpitoviranomaisena voi myöntää poikkeuksen suoja- ja näkemäalueelle rakentamisesta (MTL 47 §). Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei siis voi antaa rakennuslupaa tiesuunnitelmassa merkityille suoja- ja näkemäalueille ilman Tiehallinnon antamaa poikkeamispäätöstä. Maantielain mukainen poikkeamispäätös voidaan myöntää, mikäli liikenneturvallisuus ei vaarannu eikä tienpidolle aiheudu muuta kuin enintään vähäistä haittaa (MTL 47 §). Tiehallinto tekee asiassa ensin poikkeamispäätöksen, jonka jälkeen kunta ratkaisee oman lupapäätöksensä.

Poikkeamispäätös koskee myös sellaisia rakennelmia, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. Kyseessä voivat olla siten myös sellaiset rakennelmat, jotka eivät vaadi MRL:n mukaista lupaa tai ilmoitusmenettelyä. Erityisesti haja-asutusalueella on huomattava, että rakennettaessa maantien läheisyyteen, rakentaminen voi vaatia maantielain mukaisen poikkeamispäätöksen. Ellei rakentaminen vaadi MRL:n mukaista lupaa, luvan tiedustelijaa on syytä informoida maantielain mukaisesta poikkeamispäätöksen tarpeellisuudesta. Ilman maantielain mukaista poikkeamispäätösharkintaa rakennettu rakennus, rakennelma tai muu voidaan joutua poistamaan.