Pienrakentaja työnantajana

Pienrakentajan toimiessa rakennuttajana hän maksaa palkkaa työntekijöille, jolloin maksetusta palkasta on tehtävä ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi rakennuttajan on maksettava palkkaamiensa työntekijöiden osalta työnantajalle kuuluva työeläkemaksu sekä tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu (katso vakuutukset). Lisätietoja saa verotoimistosta ja LEL työeläkekassasta.

RAKENNUSTYÖN SOPIMUKSET

Rakennustyön aikaiset rakentamista koskevat yksityisoikeudelliset työnsuoritusta koskevat sopimukset eivät kuulu rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan piiriin. Sopimuksia tehdään usein suullisesti ja riitatilanteissa tulee ongelmia. Suositeltavaa on aina tehdä kirjallinen sopimus. Sopimuksen laatimiseen voi käyttää rakennustietosäätiön laatimia sopimusasiakirjoja.

RYS-9 1998-T/ RT 80261 on tarjouspyyntöasiakirja urakkaa varten.
RYS-9 1998 S/ RT 89262 on rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus.
RYS-9 1998/ RT16-10783 on rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot.

Sopimusasiakirjat on nimenomaan laadittu tilanteeseen, jossa rakennuttaja ei ole rakennusalaan perehtynyt kuluttaja ja urakoitsija on rakennusalan ammattilainen.

Sopimusasiakirjat ovat kuluttajansuojaviranomaisen hyväksymiä ja antaa sitä kautta rakennuttajalle tuen riitatapauksissa. Sopimusasiakirjat on myöskin laadittu kuluttajan kannalta edullisimmiksi kuin normaalit käytössä olevat rakennustöiden yleiset sopimusehdot.

VAKUUTUKSET

Henkilövakuutukset

Rakentamista varten otetaan tavallisesti lainaa. Lainan hoitamisen varmistamiseksi on aiheellista tarkistaa, onko huoltajien henkivakuutusturva riittävä. Henkivakuutus takaa sen, ettei perhe kuolemantapauksen kohdatessa joudu myymään itse rakentamaansa taloa.

Perussääntö henkivakuutuksen määrästä on, että vakuutussumman tulisi kattaa perheen lainat ja vuoden ansiotulot.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Rakentajan on otettava tapaturmavakuutus niille työntekijöille, jotka ovat häneen työsuhteessa ja työpäiviä on yli 12 päivää eli silloin, kun
– työn tekeminen perustuu työsopimukseen
– työtä tehdään työnantajan lukuun
– työ on vastikkeellista
– työnantajalla on johto- ja valvontaoikeus.

Työsopimus voi olla kirjallinen tai suullinen. Työstä saatava vastike on useimmiten rahapalkka, mutta se voi olla myös muu etuus, jolla on taloudellista arvoa. Esimerkiksi vastavuoroinen apu toiselle omakotirakentajalle on tällainen vastike, ja näin ollen tarvitaan tapaturmavakuutus.

Tapaturmavakuutus tulee ottaa, kun vieraan työvoiman päiviä kertyy kalenterivuodessa enemmän kuin 12. Merkitystä ei ole sillä, tekeekö yksi työntekijä töitä 12 päivää vai 12 työntekijää yhden päivän, eikä myöskään sillä, minä viikonpäivänä tai miten pitkää työpäivää tehdään. Talkootyö tai yrittäjän ja urakoitsijan tekemä työ tai urakka ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Muista, että joudut maksamaan työttömyysvakuutusmaksun ja LEL-maksut LEL-eläkekassaan. Huolehdi myös ennakonpidätyksistä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksujen maksamisesta.

Talkooväen tapaturmavakuutus

Oman perheeseen kuulumaton talkooväki, rakentaja itse ja perheenjäsenet voivat tehdä vapaaehtoisen työntekijöiden tapaturmavakuutuksen tai tehdä yksityisen tapaturmavakuutuksen esim. vapaa-ajan tai täysajan tapaturmavakuutuksen. Talkooväen tapaturmavakuutus myönnetään yksityishenkilön oman kodin tai kesähuvilan rakentamisen tai peruskorjauksen ajaksi, vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi.

Omaisuuden vakuutukset

Omaisuuden vakuutuksia ovat lähinnä rakenteilla olevan rakennuksen palovakuutus, jonka lainanantajakin rakennusaikaiseksi vakuutukseksi vaatii. Rakenteilla olevaan taloon voidaan ottaa myös murtovakuutus ja vapaaehtoinen vastuuvakuutus, jollei se sisälly kotivakuutukseen. Lisätietoja saa tapaturma- ja vahinkovakuutusyhtiöistä

Ilmoitukset verottajalle

Rakennusluvan varaisista töistä on 1.7.2014 alkaen ilmoitettava verottajalle ennen loppukatselmusta. Loppukatselmuksessa esitetään verottajalta ilmoituksen johdosta saatu todistus tehdystä ilmoituksesta.

Anna rakentamisilmoitus, jos rakentamistyötä tehdään heinäkuun alun jälkeen. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä.  Tehdyistä töistä on ilmoitettava työn suorittajat ja suoritukset.

Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • nimi ja henkilötunnus
  • rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön Y-tunnus)
  • työn suorittaneen yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • itse palkkaamasi työntekijän nimi ja henkilötunnus
  • maksamasi suoritukset yrityksille tai palkat työntekijöillesi
  • työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä

Jos rakennustyö on tehty kokonaan ennen 1.7.2014, mutta loppukatselmus vasta sen jälkeen, Ilmoita vain rakennuskohteen tiedot. Jos rakentamistyötä on tehty sekä ennen heinäkuun alkua että sen jälkeen, annetaan rakentamisilmoitus vain niiden töiden osalta, jotka on tehty 1.7.2014 jälkeen.

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen loppukatselmusta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.

Linkki verohallinnon sivulle (kotitaloudet)

palkka.fi