Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoituksessa tarvittavat asiakirjat:

1. Toimenpideilmoituslomake

Muista allekirjoittaa !

2. Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää sellainen kartta tai asemapiirros, josta voidaan riittävällä tarkkuudella osoittaa aiotun toimenpiteen sijainti. Asemapiirrokseen on merkittävä rakennelman kyseessä ollessa päämitat ja etäisyys rajasta.
Toimenpideilmoituslomakkeessa hanke on selvitettävä sanallisesti ja tarpeen mukaan liitettävä havainnollistavia piirroksia milloin sanallisesti ei hanketta pystytä riittävästi kuvailemaan.

3. Naapurien kuulemiset

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmää rakennettaessa, rakennelman sijoittuessa naapurin rajan tuntumaan tai muutoin vaikuttaessa naapurin oloihin, on hakemukseen liitettävä myös kirjallinen selvitys naapurin kuulemisesta.
Muussa tapauksessa kuuleminen ei ilmoituksen johdosta ole tarpeellista.

Ilmoituksen toimittaminen

Toimenpideilmoitukset toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon osoitteella:

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ

Ilmoituksen jätettyänne:

Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen johdosta edellyttää toimenpideluvan tai rakennusluvan hakemista milloin se on naapurien oikeusturvan tai yleisen edun kannalta tarpeen.  Ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voi ryhtyä, ellei rakennusvalvontaviranomainen ole edellyttänyt ilmoituksen asemasta toimenpideluvan hakemista 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
Ilmoituksista ei peritä maksua, eikä niistä myöskään lähetetä päätöstä asiakkaalle kuin tapauksessa että ilmoituksen johdosta on annettu ehtoja toimenpiteen toteutukselle.

Toimenpideilmoitusta edellyttävät toimenpiteet:

Kirjallinen toimenpideilmoitus on tehtävä rakennusjärjestyksen 4§:ssä määritellyistä toimenpiteistä.