Suunnittelijat

Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä.

Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.

Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Pääsuunnittelija

Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta (MRA 48§). Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi (MRL 120§).

Jokaisessa rakennushankkeessa pitää olla nimettynä hankkeen pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta. Tavallisimmin tämä henkilö on arkkitehti, joka on laatinut pääpiirustukset. Talopakettitoimitusten yhteydessä pääsuunnittelija on usein henkilö, joka on laatinut asemapiirustuksen, eli henkilö joka vastaa rakennuksen sijoituksesta tontilla ja on myöskin suunnitellut rakennuksen korkeusaseman sekä pihamaan järjestelyt kokonaisuudessaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö”. (MRL 119§)

Säännöksestä annetaan tarkempia määräyksiä Suomen rakentamis-määräyskokoelman (RakMk) osassa A1. Säännöksen tarkoituksena on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä palkkaa edellä esitetyssä asiakirjassa edelletyt pätevyydet täyttävät henkilöt avukseen suunnittelua ja rakentamista varten.