Sähköasennusten käyttöönottotarkastus

Sähköturvallisuuslaki edellyttää sähköasennuksen rakentajaa tekemään aina käyttöottotarkastuksen ennen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan erilaisin mittauksin ja silmämääräisellä tarkastuksella, että asennus on määräysten mukainen eikä aiheuta hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

Paritaloa laajemmille rakennuksille tai kohteille, joissa sulakekoko on yli 35 ampeeria, on teetettävä myös varmennustarkastus, jonka tekee valtuutettu laitos tai tarkastaja. On huomattava, että kohteen käyttöönottotarkastusta ja varmennustarkastusta ei voi tehdä sama tarkastaja.

Käytössä olevan sähköasennuksen kunnosta, käytöstä ja siitä, että se täyttää sähköturvallisuuslaissa sille asetetut vaatimukset, vastaa haltija. Tämän takia on tärkeää, että laitteiston haltija vaatii riittävät loppudokumentit suoritetusta työstä. Tällaisia dokumentteja ovat piirustukset, tarkastuspöytäkirjat, mittauspöytäkirjat, laitteiden asetteluarvot ja käyttöohjeet.

Saadut dokumentit kannattaa säilyttää huolellisesti ja täydentää niitä sitä mukaa kuin laitteistoon tehdään muutoksia. Laitteiden oikean käytön kannalta on tärkeää saada riittävä käytönopastus.

Sähköturvallisuuslaki