Lupaehdot

Rakennusluvan saajan on tarkoin tutustuttava rakennuslupapäätökseen ja täytettävä siinä asetetut ehdot vahvistettuja piirustuksia noudattaen. Mikäli työn aikana on tarve tehdä vähäistä suurempia muutoksia, on hyväksytettävä muutospiirustukset ennen suunnitelmasta poikkeamista.

Rakennuslupapäätös ja vahvistetut piirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Lupapiirustukset kuuluvat olennaisena osana rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta lupapäätöksessä annetun ohjeen mukaisesti. Kaikissa päätöksissä on loppuun liitetty muutoksenhakuohjeet ja osoite josta muutosta haetaan. Päätöksestä voi tehdä joko oikaisuvaatimuksen tai valituksen.
Rakennustarkastajan tekemä päätös voidaan 14 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä kirjallisella oikaisuvaatimuksella saattaa ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Ympäristölautakunnan tekemistä päätöksistä valitetaan Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä.

Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan tai valitusajan jälkeen. Rakennustarkastajan päätöksestä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika ja valitusaika lautakunnan päätöksestä on 30 vuorokautta. Oikaisuvaatimusaika alkaa rakennusluvan julkipanopäivästä. Hakemuksesta voidaan rakennustyö aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta asetettavaa vakuutta vastaan.

Ennen rakennustyön aloittamista:
– rakennuslupaehtojen mukainen aloituskokous jos se on lupapäätöksessä määrätty
– rakennustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus
– rakennuspaikan sijainnin merkitseminen maastoon mikäli se on luvassa määrätty, tilataan Huittisissa paikkatietoinsinööriltä ja Eurassa/Säkylässä Eurna kunnan mittausteknikolta.
Jos rakennuksen sijoittamisessa, mitoituksessa tai korkeusasemassa on muutoksia rakennusvalvonnan vahvistamista piirustuksista poiketen, korjaukset on tehtävä vahvistettuihin pääpiirustussarjoihin ja esitettävä rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi.
Merkintä rakennuksen paikan merkitsemistä on oltava rakennustyön tarkastusasiakirjassa ennen muita rakennuksen katselmuksien suorittamista.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Raken-nusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen tar-kastusasiakirjaan, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastuksen on asianmukaisesti toteutettu.

Luvan voimassaoloaika

Uuden rakennuksen rakentamiseen oikeuttava lupa on voimassa työn aloittamiseksi kolme vuotta ja rakennustyön valmistumiseksi viisi vuotta. Muussa rakennusasiassa (toimenpidelupa ja purkamislupa) annettu lupa on voimassa kolme vuotta, minkä kuluessa ko. toimenpide on saatettava valmiiksi.  Mikäli hanke ei valmistu tänä aikana, pidennystä on haettava luvan voimassaoloaikana