Energiatodistus

Rakennuslupaa hakiessa tulee lupahakemukseen liittää rakennuksen energiatodistus. Energiatodistuksen antamisvelvoite rakennuslupahakemuksia jotka jätetään 1.1.2008 jälkeen ja ne koskevat kaikkea rakentamista, lukuun ottamatta:

  1. rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 m²;
  2. asuinrakennusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan vuodessa;
  3. väliaikaista rakennusta, jonka suunniteltu käyttöaika on enintään kaksi vuotta;
  4. teollisuus- tai korjaamorakennusta taikka muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;
  5. rakennusta, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, rakennussuojelulain (60/1985) tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) mukaisella päätöksellä tai joka Museoviraston tekemässä inventoinnissa on määritelty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi, eikä
  6. kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhdyskunnan omistamaa rakennusta, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja.

Rakennuksen energiaselvityksen antaa lupavaiheessa pääsuunnittelija ja varmentaa sen allekirjoituksellaan ennen rakennuksen lopputarkastusta. Energiatodistus on voimassa pientalojen ja enintään 6 asunnon rivitalojen, tai rakennusryhmän, osalta 10 vuotta. Suurempien kohteiden osalta lupavaiheen todistus on voimassa 4 vuotta. Rakennuksen pääsuunnittelijan antama lupavaiheen energiatodistus sisällytetään rakennuslupa-asiakirjoihin ja arkistoidaan rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon. Lupavaiheen selvitys on laskennallinen ja perustuu rakennuksen ominaisuustietoihin.