Purkamislupa ja -ilmoitus

Asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n 1 mom. mukainen rakennuskielto, on haettava rakennuksen purkamiseksi purkamislupa. historiallisesti merkittävän tai rakennustaiteellisesti arvokkaan talousrakennuksen tai tällaisen kokonaisuuden osan purkamiseen on haettava purkamislupa asemakaava-alueen ulkopuolellakin.

Purkamisilmoitus riittää, jos kyseessä on talousrakennus tai muu siihen verrattava vähäinen rakennus. Jos purkamishanke sisältyy hankkeeseen, johon on haettu rakennuslupa ja purettava rakennus esitetty suunnitelmassa, ei erillistä purkamislupaa tarvita.

Haja-asutusalueella tai asemakaava-alueella muuta rakennusta purettaessa on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa rakennus pois rakennusrekisteristä ja sitä kautta myöskin mahdollisen kiinteistöverotuksen piiristä.

Purkamislupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen. Arvokohteen purkamisaikomus saatetaan tiedoksi ao. kunnanhallitukseen ja Lounais-Suomen ympäristökeskukseen.