Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisut

HUITTINEN

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisen palvelun kautta (Lupapiste). Hakemukset päättää Huittisten kaupungin toimivaltainen viranomainen.

EURA JA SÄKYLÄ

Poikkeamislupaa haetaan paperisella hakemuksella, sähköisen hakemusten vastaanotto ei ole vielä käytössä. Poikkeamisluvat ratkaisee Euran ja Säkylän alueella Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta.

Mikäli hanke on suunniteltu tapahtuvan säännöksistä poiketen tai esim. asemakaavan vastaisesti, voidaan tarvittava lupa oikeuttaa hakemaan poikkeamisluvalla. Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä, joten hakemus on syytä perustella huolellisesti. Ennen asian ratkaisua Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnassa pyydetään kunnan kaavoitustoimen lausunto mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen ja tarpeen vaatiessa pyydetään muitakin lausuntoja.

Suunnittelutarvealueella (pääasiassa yleiskaava-alueet) jossa ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla. Yksittäinen kohde, jolla on vaikutuksia ympäristöön tai hanke aiheuttaa tarvetta maankäytön suunnitteluun voi edellyttää myös rakennusluvan erityisten edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.
Ennen asian ratkaisua pyydetään ao. kunnan kaavoitustoimen lausunto mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen. Tarpeen vaatiessa pyydetään muitakin lausuntoja.

Pientalojen osalta suunnittelutarveratkaisut Euran ja Säkylän alueella päättää rakennustarkastaja.

Käsittelyaika poikkeamiseille ja suunnittelutarveratkaisuille on ympäristölautakunnassa noin 1-2 kuukautta riippuen siitä saadaanko asianomaisen kunnan kaavoitustoimen lausunto seuraavaan mahdolliseen kokoukseen mennessä. Viranhaltijapäätöksissä käsittelyaika on yleensä alle kuukausi. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset Euran ja Säkylän alueelta toimitetaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon jäljempänä mainitun ohjeen mukaisesti. Huittisten kaupungin osalta hakemukset poikkeamisista ja suunnittelutarveratkaisuista toimitetaan Huittisten kaupungille.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarvepäätös on voimassa enintään 2 vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ei itsessään oikeuta rakentamiseen vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Poikkeamislupaa ei tarvita, jos kyseessä on ennestään olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen tai asunnon vähäinen laajentaminen. Esimerkkinä kesämökki johon liittyen haetaan saunan lupaa → poikkeamislupaa ei tarvita koska kyseessä on talousrakennus.

Poikkeamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  1. Poikkeamis- / suunnittelutarveratkaisuhakemus yhtenä kappaleena.
    Ote asemakaavasta tai pohjakartasta mittakaavassa 1:2 000 kahtena kappaleena, milloin sellainen on saatavissa. Ellei edellä kerrottua karttaa ole, tulee hakemukseen liittää otteet peruskartasta mittakaavassa 1:10 000 tai 1:20 000. Otteet saa esim. Kansalaisen karttapaikasta.
  2. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200 kahtena kappaleena. Rakennuksen sijainti, jätevesien käsittely yms. on syytä jo miettiä tarkemmin ja esittää piirroksessa. Asemapiirroksessa esitetään rakennusluvan asemapiirroksen mukaiset asiat.
  3. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta yhtenä kappaleena (kauppakirja tai lainhuudatustodistus).
  4. Naapurien kuulemiset hankkeesta. Pääsääntöisesti hakija hankkii suostumukset. Ympäristötoimisto kuulee naapurit yksitellen tai kuulutusmenettelyllä hakijan laskuun taksan mukaisin hinnoin mikäli kuuleminen on suorittamatta.
    Hakija voi suorittaa naapurien kuulemisen hakemuslomakkeen takasivulla tarkoitusta varten olevalla kohdalla.