Määräajat

Luvan voimassaoloaika ja määräajat hankkeen toteuttamisessa

Rakennustyö on aloitettava kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa; muussa tapauksessa lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai ilmoituksen viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Rakennustarkastaja voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Aloittamiseen voi saada jatkoaikaa vain yhden kerran.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan hakemuksen johdosta. Jatkoaikaa valmistumiselle voi saada useammankin kerran jos työ on keskeneräinen. Jatkoajan saaminen edellyttää, että rakentamisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Myönnettävän jatkoajan pituus harkitaan hankkeen työnvaiheen mukaan.

Jatkoaikapäätöksistä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta. Lupa-asian mukaiset katselmukset sisältyvät voimassa olevan taksan mukaiseen lupamaksuun

Mikäli lupa vanhenee, rakennusvalvonta suorittaa hankkeen päättämiseksi vanhentuneen luvan tarkastuksen. Tarkastuksesta peritään erillinen maksu voimassa olevan taksan mukaan.

Rakennustyö on suoritettava hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Rakennussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia vain rakennustarkastajan, II rakennustarkastajan tai ympäristölautakunnan hyväksynnän perusteella.