Katselmukset

KOHTEESSA SUORITETTAVISTA KATSELMUKSISTA ON MÄÄRÄTTY LUPAPÄÄTÖKSESSÄ. LUPAPÄÄTÖKSESSÄ MÄÄRÄTYT KATSELMUKSET ON TILATTAVA HYVISSÄ AJOIN ENNEN HALUTTUA AJANKOHTAA.

Tarkastuksista sovitaan ensisijaisesti:

  • EURA JA SÄKYLÄ

Tarkastuksia suorittaa Tarkastusinsinööri Jaakko Nurmi, puh. 044 517 0006

  • HUITTINEN

Tarkastuksia suorittaa pääasiassa rakennustarkastaja (Huittinen) ja loma-aikoina sijaisena toimii tarkastusinsinööri.

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään yleensä kertarakentajan suorittamissa hankkeissa, kuten omakotitalon rakentaminen. Jos aloituskokousta on edellytetty, on se mainittu lupapäätöksessä edellytetyissä katselmuksissa. Kokoukseen osallistuu luvan hakija ja vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa myös pääsuunnittelija. Aloituskokous pidetään yleensä työmaalla kun sijainnin merkintä on tullut suoritetuksi.  Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan aloituskokouksessa sovitut käytännöt.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

  • EURA JA SÄKYLÄ

Rakennuksen sijainnin merkintä on merkittävä ennen rakennustöiden aloittamista, mikäli luvassa niin on määrätty. Poikkeaminen mitatusta sijainnista on kielletty ilman, että siitä on sovittu rakennusvalvonnan kanssa. Sokkelikorkeuden soveltuvuus ympäristöön ja naapurirakennuksiin varmistetaan aloituskokouksessa mikäli mahdollista.

Sijaintikatselmus suoritetaan jos luvassa on niin määrätty. Hakija on tällöin huolehtinut rakennuksen  hyväksytyn asemapiirroksen mukaiseen paikkaan, jonka jälkeen sijainti käydään tarkastamassa. Sijaintikatselmusta pidettäessä voi jopa valumuotti olla tehtynä jos hakija on varma sijainnin oikeellisuudesta.

Rakennuksen sijainnin merkitsemiset tilataan Euran ja Säkylän alueella  tarkastusinsinööriltä puh. 044 517 0006. Sijainnin merkintöjä suorittaa tilapäisesti pelkästään yksityinen alan yritys (Vitomittaus Oy).

Rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus ovat  rakennuslupapäätökseen liittyviä katselmuksia ja sisältyvät lupamaksuun.

  • HUITTINEN

Rakennuksen sijainnin merkintä tehdään hyväksytyn asemapiirroksen mittojen mukaisesti  tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu ja pintamaa on poistettu. Työ on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Mittaukset tehdään ETRS-GK23- koordinaatistossa ja 1.1.2014 alkaen N2000-korkeusjärjestelmässä.

Sijaintikatselmus tilataan sitten kun rakennuksen perustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne on veloitettu rakennuslupamaksun yhteydessä.

Rakennuksen paikan merkintämittaukset ja sijaintikatselmukset paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja puh. 044 5604388,  sähköposti juha.mustanoja@huittinen.fi

Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä, tilataan rakennekatselmus. Rakennekatselmus voidaan myös suorittaa useampaan kertaan, mikäli se on tarpeellista rakennustyön etenemisen tai rakenneratkaisun takia.

Hormikatselmus

Hormikatselmus pyydetään, kun savuhormit ovat pääosin valmiit ja ennen kuin ne peitetään.

LVI-laitteiden asennukset

Tarvittavat tarkastukset suorittaa KVV -työnjohtaja, joka vastaa töiden laadusta ja oikeellisuudesta rakentamismääräysten sekä alaa koskevien erityissäännösten mukaisesti. Tarkastuksista tehdään merkinnät tarkastusasiakirjaan.

Tarkastukset suorittaa KVV -työnjohtaja mikäli sellaista on edellytetty

Sähköasennusten tarkastukset

Sähköurakoitsijan tulee huolehtia sähköturvallisuusmääräysten mukaisten sähköasennusten tarkastusten suorittamisesta. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen tekee yleensä asennusoikeudet omaava sähköurakoitsija. Käyttöönottotarkastus on oltava tehtynä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Käyttöönottokatselmus (muuttokatselmus)

Ennen varsinaista loppukatselmusta käyttöönotettavalla rakennukselle on pidettävä käyttöönottotarkastus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset; lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut, sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. Peseytymistilat, ruoanlaittomahdollisuuden ja vesikattovarusteiden tulee olla kunnossa ja asukkaiden käyttöön tarkoitetut piha-alueet on erotettu työmaa-alueista. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulisi olla käytettävissä tässä vaiheessa

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennushanke on piharakenteineen valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaolon päättymistä. Rakentamisen viranomaisvalvonta päättyy loppukatselmukseen. Vastaavan työnjohtajan laatima tarkastusasiakirja luovutetaan tässä katselmuksessa. 

Mikäli rakennusluvan voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa alkuperäisen lupa-ajan päättymisen takia on jatkoaikaa haettava kirjallisesti asianomaiselta rakennustarkastajalta.

Yhteystiedot

Rakennustarkastajat

Rakennusvalvonnan toimisto

Huittisten paikkatietoinsinööri