Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

Rakennuslupapäätökset tekee pääsääntöisesti rakennustarkastaja ja väestönsuojaa edellyttävien rakennusten lupapäätökset Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Lupapäätöksiä tehdään viikoittain viranhaltijan päättäessä luvasta.  Puutteelliset hakemukset annetaan hakijalle täydennettäväksi.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa vaativat lähinnä rakennusten muutostyöt silloin kun laajuustiedot eivät muutu, rakennelmien rakentaminen ja ympäristökuvaan vaikuttavat toimenpiteet Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62§ ja rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitusta vaativat lähinnä rakennusten muutostyöt silloin kun toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisvelvoitteesta rakennusjärjestyksessä. Toimenpideilmoitukseen ei yleensä tarvita muita kuin hankkeen sijainnin selvittämiseksi asemapiirros tai kartta varsinaisen ilmoituksen lisäksi. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamista koskevaan toimenpideilmoitukseen on liitettävä kuitenkin pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma. Naapurien kuuleminen on syytä suorittaa, mikäli hanke vaikuttaa naapurin oloihin.

Purkamislupa (-ilmoitus)

Purkamiseen tarvitaan purkamislupa asemakaava-alueilla, pois lukien rakennusluvan yhteydessä tapahtuva purkaminen, joka ei edellytä erillistä lupaa tai ilmoitusta.
Purkamisilmoitus tehdään asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvasta purkamisesta sekä asemakaava-alueella kun kysymys on talous- ja muista vähäisistä rakennuksista.

Maisematyölupa

Maisematyölupaa edellyttävät oleelliset maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot asemakaava-alueella ellei toimenpide ole hyväksytyn rakentamisluvan mukainen. Puunkaatotyö edellyttää ympäristötarkastajan käyntiä paikalla ennen työn aloittamista, välttämättä varsinaista lupaa puunkaatoon ei tarvita mikäli on kysymys vähäisestä puunkaadosta.
Poikkeaminen ja suunnittelutarvikeratkaisu

Poikkeamislupaa edellyttää poikkeaminen lainsäädännön määräyksistä  tai asemakaavasta poikettaessa. Poikkeamisluvan saaminen oikeuttaa vasta hakemaan rakennuslupaa. Määräyksistä vähäisesti poikettaessa voidaan asia ratkaista rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, jotka on määritelty rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealueita ovat pääasiassa yleiskaava-alueet, yleiskaava- ja asemakaava-alueiden lievealueet, vesistöjen ranta-alueet sekä melualueet (maanteiden varret yms.). Isompi hanke kaavoittamattomalle alueelle edellyttää myös useimmiten suunnittelutarveratkaisua.

Suunnittelutarveratkaisussa ratkaistaan onko rakennusluvan myöntämiselle olemassa edellytykset vai pitääkö rakentamisen edellytykset ratkaista kaavoittamalla. Suunnittelutarvepäätökset pientalohankkeissa tekee rakennustarkastaja kaavoittajaa kuultuaan; isommissa hankkeissa rakennusluvan edellytykset ratkaisee ympäristölautakunta.

Käsittelyajat

Voimassaoloajat

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisut

Mikäli rakentaminen tapahtuu säännöksistä poiketen tai esim. asemakaavan vastaisesti, vaatii rakentaminen yleensä poikkeamisluvan. Suunnittelutarvealueella (pääasiassa yleiskaava-alueet) jossa ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla.

Yksittäinen kohde, jolla on vaikutuksia ympäristöön tai hanke aiheuttaa tarvetta maankäytön suunnitteluun voi edellyttää myös rakennusluvan erityisten edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.
Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon jäljempänä mainitun ohjeen mukaisesti.

Poikkeamisluvat ratkaisee tekee Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pientalojen suunnittelutarveratkaisut päättää rakennustarkastaja ja isommat hankkeet Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Ennen asian ratkaisua pyydetään ao. kunnan kaavoitustoimen lausunto mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen. Tarpeen vaatiessa pyydetään muitakin lausuntoja.

Käsittelyaika on ympäristölautakunnassa noin 1-2 kuukautta riippuen siitä saadaanko asianomaisen kunnan kaavoitustoimen lausunto seuraavaan mahdolliseen kokoukseen mennessä. Viranhaltijapäätöksissä käsittelyaika on yleensä alle kuukausi.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarvepäätös on voimassa enintään 2 vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ei itsessään oikeuta rakentamiseen vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Poikkeamislupaa ei tarvita, jos kyseessä on ennestään olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen tai asunnon vähäinen laajentaminen. Esimerkkinä kesämökki johon liittyen haetaan saunan lupaa → poikkeamislupaa ei tarvita koska kyseessä on talousrakennus.

Poikkeamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

1. Poikkeamis- / suunnittelutarveratkaisuhakemus yhtenä kappaleena.
Ote asemakaavasta tai pohjakartasta mittakaavassa 1:2 000 kahtena kappaleena, milloin sellainen on saatavissa. Ellei edellä kerrottua karttaa ole, tulee hakemukseen liittää otteet peruskartasta mittakaavassa 1:10 000 tai 1:20 000. Otteet saa esim. Kansalaisen karttapaikasta.

2. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200 kahtena kappaleena. Rakennuksen sijainti, jätevesien käsittely yms. on syytä jo miettiä tarkemmin ja esittää piirroksessa. Asemapiirroksessa esitetään rakennusluvan asemapiirroksen mukaiset asiat.

3. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta yhtenä kappaleena (kauppakirja tai lainhuudatustodistus).

4. Naapurien kuulemiset hankkeesta. Pääsääntöisesti hakija hankkii suostumukset. Ympäristötoimisto kuulee naapurit yksitellen tai kuulutusmenettelyllä hakijan laskuun taksan mukaisin hinnoin mikäli kuuleminen on suorittamatta.
Hakija voi suorittaa naapurien kuulemisen hakemuslomakkeen takasivulla tarkoitusta varten olevalla kohdalla.

Lupien käsittelyajat

Viranhaltijan päättämät rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat

Lupapäätöksissä on kunnanvaltuuston asettama tavoiteaika viranhaltijan lupapäätöksissä 4 viikkoa siitä kun lupahakemus on tarvittavinen liitteineen jätetty. Puutteellisia lupahakemuksia pyydetään täydentämään ja tavoiteaika alkaa siitä kun hakemus on täydennetty sellaiseksi että se voidaan käsitellä.

Yleensä viranhaltijapäätöksinä annetut luvat voidaan antaa tavoiteaikaa nopeammin riippuen käsittelyssä olevien hakemusten määrästä.

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päättämät rakennus- ja toimenpideluvat

Hakemukset lautakunnan kokoukseen tulee jättää 16 päivää ennen kokousta, mikäli naapurien kuuleminen hoidetaan viran puolesta. Mikäli naapureita on jo hakijan puolesta kuultu, hakemus on jätettävä viimeistään 12 päivää ennen lautakunnan kokouspäivää.

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätettäväksi menevät päätökset on valtuuston tavoiteajan perusteella annettava kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokouksia on yleensä noin kerran kuukaudessa, joten lautakunnan lupapäätös on yleensä voitu antaa noin 2-5 viikon kuluessa riippuen siitä milloin hakemus jätetään lautakunnan kokousaikaan nähden.

Hallintopäätösten tavoitteelliset käsittelyajat (Hallintolaki 23a§)

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamishakemusten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika on riippuvainen ao. kunnan kaavoitustoimen lausunnosta, mikäli käsitellään kunnan päätösvallassa olevaa poikkeamista. Hakemusta voidaan käsitellä kun lausunto poikkeamisesta on saatu. Muutoin käsittelyaika on rakentamisen lupa-asioiden mukainen.

Mikäli poikkeminen koskee uuden rakennuspaikan rakentamista kaavoittamattomalla ranta-alueella tai poikkeamista asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, on päätösvalta Varsinais-Suomen ELY-keskuksella. Päätös lähtee käsittelyyn ELY-keskukseen ympäristölautakunnan lausunnon jälkeen ja kestää ELY-keskuksen antaman arvion mukaan noin 3-6 kuukautta.

Toimenpideilmoitukset

Viranhaltija ottaa kantaa ilmoitukseen 14 päivän aikana ilmoituksen jättämisestä. Ilmoituksen johdosta ei tule erillistä päätöstä ilmoittajalle, joten jos 14 päivän kuluessa ei vaadita ilmoitettuun toimenpiteeseen luvan hakemista, voi toimenpiteen suorittaa.

Luvan voimassaoloaika ja toteuttaminen

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Aloittamiseen voi saada jatkoaikaa vain yhden kerran.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Jatkoaikaa valmistumiselle voi saada useammankin kerran jos työ on keskeneräinen. Jatkoajan saaminen edellyttää, että rakentamisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Myönnettävän jatkoajan pituus harkitaan hankkeen työnvaiheen mukaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Rakennustyö on suoritettava hyväksyttyjen rakennussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Rakennussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia vain rakennustarkastajan, II rakennustarkastajan tai ympäristölautakunnan luvalla.