Suojelualueet ja -kohteet

Luonnonsuojelualueita ovat lain nojalla perustetut kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut suojelualueet, joissa alueen käyttöä on rajoitettu. Luonnonsuojelualueen perustamisen tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuutta. Pyhäjärviseudulla on useita suojelualueita, jotka on perustettu valtion maille tai jotka ovat kunnan tai yksityisten omistuksessa.

Suomessa on seitsemän valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa: kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelma sekä soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat. Valtioneuvosto on hyväksynyt suojeluohjelmat periaatepäätöksillään. Tavoitteena on, että luonnonsuojelualueet edustavat kaikkia Suomessa tavattavia luontotyyppejä. Näin voidaan ylläpitää niille tyypillistä eläin- ja kasvilajistoa ja turvata uhanalaisia lajeja.

Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista on luonnonsuojelun kannalta tärkeistä alueista muodostettava Natura 2000 -verkosto. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700. Suomessa on kaikkiaan 1857 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Natura-alueet ja tietoa niistä löydät täältä.

Luonnonmuistomerkki on harvinainen tai muuten erikoinen luonnonkohde. Se on maisemallisesti tai tieteellisesti merkittävä luonnonmuodostuma. Tällainen voi olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare, hiidenkirnu tai lähde. Rauhoitettu luonnonmuistomerkki saa suojelun merkiksi kyltin ja se on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Pyhäjärviseudulla Säkylässä ja Eurassa on useita rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä.

Pyhäjärviseudun rahoitetut luonnonsuojelualueet

Seuraavat linkit sisältävät rauhoituspäätöksen, jonka liitteenä on alueen kartta.

EURA

SÄKYLÄ

Linkit

  • Pyhäjärviseudun rauhoitetut luonnonmuistomerkit:
  • Pyhäjärviseudun Natura-alueiden kartat ja aluekuvaukset: