Luonnonsuojelu

Eteläisen Satakunnan luonto on rikas, vaihteleva ja monimuotoinen. Järvet,, joet, maaseudun kultturimaisemat ja Säkylänharju tarjoavat luonnossa liikkuvalle ikimuistoisia elämyksiä.

Lounais-Suomen suurin järvi, Säkylän Pyhäjärvi, on luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoiltaan ainutlaatuinen ja lisäksi tunnettu laajamittaisesta sisävesikalastuksestaan. Säkylänharju tarjoaa Suomessa viimeisen asuinpaikan eräille uhanalaisille perhosille ja hyönteisille. Köyliönjärven kansallismaisema-alue ja muut seudun avoimet viljelymaisemat edustavat ainutlaatuista Satakuntalaista kulttuurimaisemaa.

Luonnonsuojelun tavoitteena on eliolajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen. Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja toisaalta säilyttämään ihmisen pitkäaikaisen toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on muodostunut omaleimainen pienekosysteemi, sekä palauttamaan ihmisen toiminnan tuhoamia ympäristöjä entiselleen.

Luonnonsuojelun valvonta ja lupa-asiat

Luonnonsuojelun valvonnasta ja luvista vastaavia viranomaisia ovat pääasiassa valtion viranomaiset, joita Etelä-Satakunnassa ovat mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen Metsäkeskus. Kunnan ainut lakisääteinen luonnonsuojelulain mukainen tehtävä on luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen. Valtion ja kuntien viranomaisten on kuitenkin otettava luonnonsuojelua koskevat seikat huomioon esimerkiksi kaavoitusta koskevissa selvityksissä ja päätöksissä sekä osana rakennus-, maa-ainesten otto- ja ympäristölupia.