Avustusten myöntämisperusteet kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille

Päivitetyt jakoperusteet 1.3.2021 alkaen:
(sivla 9.2.2021 § 8)

  • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Säkylän kunnan alueella toimivaan yhdistykseen.
  • Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan määrään, laatuun sekä merkitykseen säkyläläisessä kulttuuritoiminnassa. Lisäksi huomioon otetaan jäsenmäärä sekä avustuksen saajan oma osuus toiminnan kustannuksista.
  • Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja kunnan myöntämän avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen edellisinä vuosina.
  • Avustuksia ei myönnetä yhdistyksille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat muille yhdistyksille tai yksityisille henkilöille.
  • Kunnan yhdistyksille antamat avustukset ovat käyttötalousmenoja, joita ei saa käyttää esimerkiksi lainanmaksuun.
  • Avustusta ei voi käyttää yhdistyksen käytössä olevien rakennusten tai toimitilojen kunnostamiseen tai remontointiin.
  • Avustus voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä toiminnan kuluista.
  • Avustuksen saamiseksi hakijan tulee esittää kaikki erikseen vaadittavat liitteet.
  • Kunnan viranomaisella on oikeus vaatia maksettavaksi myönnetty avustus takaisin, mikäli avustuksen myöntämisen ehtoja ei ole noudatettu

Kulttuuritoimi