Luottamuselimet

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Säkylän valtuustoon on valittu asukasmäärän mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa 27 valtuutettua vuosiksi 2021 – 2025.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus käyttää myös kunnan puhevaltaa siltä osin, kun hallintosäännössä ei ole toisin määrätty.

Valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kunnan toimielimiä ovat lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Säkylän kunnan luottamushenkilöorganisaatio jakautuu neljään päävastuualueeseen seuraavasti:

Valtuusto on lisäksi valinnut tarkastuslautakunnan.