Säkylän sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistaudutaan asiakasmaksulain uudistukseen

2.6.2021

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja lakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.5.2021 (§ 31).

Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Heinäkuussa voimaan tuleva lakiuudistus tuo muun muassa pitkäaikaisen asumispalvelun maksut lain piiriin ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja.Kaikki kategoriat

Palveluasumisen maksuista säädetään jatkossa lailla

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuista ei ole tällä hetkellä säädetty lailla, vaan maksuista on päättänyt lautakunta. Heinäkuun 2021 alusta lähtien myös näistä palveluista perittävät maksut perustuvat lakiin. Uusi asiakasmaksulaki yhdenmukaistaa pitkäaikaisen asumispalvelun maksut valtakunnallisesti.

Laki säätää jatkossa esimerkiksi pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan henkilön käyttövaran vähimmäismäärän. Käyttövara tarkoittaa summaa, joka henkilölle tulee jäädä käyttöön asiakasmaksujen jälkeen. Lakimuutoksen myötä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakkaan nettotuloista on jäätävä käyttövaraksi vähintään 164 euroa kuukaudessa. Säkylässä käyttövara on aikaisemmin ollut tuloihin perustuva ja noussut tulojen kasvaessa. Pienin käyttövara on aikaisemmin ollut 150 euroa.

Maksua laskettaessa huomioidaan myös tulojen vähennyksenä mm. edunvalvojan palkkion perusmaksu, sairasvakuutuslain mukaan korvattavat lääkemenot, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset sekä muut lääkemenot, jotka perustuvat terveydenhuollon ammattihenkilön lääkemääräykseen.

Säännöllisten palveluiden piiriin kuuluvat saavat uudet maksupäätökset

Lakimuutoksen myötä asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuvat säännöllisesti käytettävissä palveluissa. Osassa palveluista lakimuutos vaatii asiakkaiden tämänhetkisen avun- ja palveluntarpeen päivittämistä. Tukipalvelujen hinnat pysyvät ennallaan.

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan ja kaikille asumispalveluiden, kotihoidon, laitoshoidon ja perhehoidon asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset. Uusien maksupäätösten valmistelu on parhaillaan käynnissä ja asiakkaille on lähetetty aiheesta tiedotteet. Päätökset pyritään tekemään heinäkuun loppuun mennessä.

Maksuttomien palveluiden määrä lisääntyy

Uusi asiakasmaksulaki lisää terveyspalveluiden maksuttomia palveluita. Nykyisin maksuttomat palvelut kuten terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, säilyvät edelleen maksuttomina.

Lakiuudistuksen myötä uusia maksuttomia palveluita ovat 1.7.2021 alkaen esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Asiakas voi hakea tarvittaessa alennusta asiakasmaksuihin

Tuleva asiakasmaksulain uudistus pyrkii myös vahvistamaan asiakkaiden oikeusturvaa. Laissa korostetaan sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta asiakasmaksuihin, mikäli maksut vaarantavat henkilön toimeentuloa. Lain tavoitteena on, että asiakas ei joutuisi hakemaan toimeentulotukea selviytyäkseen asiakasmaksuista.

Asiakasmaksualennusta voi hakea hakemuslomakkeella, joka lisätään kunnan nettisivuille kesäkuun aikana. Lomakkeen voi pyytää myös siitä palvelua tuottavasta yksiköstä, jonka maksusta asiakas on alennusta hakemassa.

 

Lisätietoja saa Säkylän sosiaali- ja terveystoimen yksiköistä ja https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut.