Ilmoitus lausuntopyynnöstä koskien Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevaa arviointia

15.5.2020

Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi

Hakija      Kuninkaanmännyn Vesi Oy

Dnro        ESAVI/8185/2017

Asia         Pohjaveden ottaminen Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueelta ja valmistelulupa, Säkylä

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Kuninkaanmännyn Vesi Oy on 21.8.2017 hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa pohjaveden ottamiseen Kuninkaanmännyn pohjavedenottamosta. Hakemuksen täydennykseksi on 12.12.2019 toimitettu arvio hankkeen vaikutuksista Köyliönjärven Natura-alueeseen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille, joiden hallussa Natura-alue on, varataan mahdollisuus antaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto Natura-arvioinnista

Asiakirjat löytyvät osoitteesta www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon mahdollisuuksien mukaan 22.6.2020 mennessä ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus.

Lisätietoja antaa ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 018 766