Terveydenhuollon maksut

Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 13.5.2020 § 47 mukaan peritään etävastaanotosta 1.6.2020 alkaen sama asiakasmaksu kuin vastaavasta fyysisestä käynnistä.

Avopalvelujen maksut

Käyntimaksu lääkärinvastaanotolla (AMA 7 §) 20,60 € /käynti

 • maksu peritään samassa terveyskeskuksessa enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
 • veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
 • kerryttää maksukattoa

Terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanotto (AMA 7 §) 11,40 €/käynti, 1.7.21 alkaen maksutonta

 • koskee sairaanhoidollisia käyntejä (esim.injektiot, infuusiot, ompeleiden poistot, spirometria- ja audiometriatutkimuskäynnit, haavahoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, muisti-,diabetes- ja astmahoitajan vastaanotot, korvahuuhtelut, Pef-seurannat,muut hoitajan vastaanotot, jossa äkillisen sairauslomatarpeen toteaminen/hoito-ohjeiden ja sairauslomatodistuksen antaminen)
 • maksu peritään samassa terveyskeskuksessa enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
 • kerryttää maksukattoa

Yksilökohtainen fysioterapia (AMA 7 §) 11,40 €/käynti

 • kerryttää maksukattoa

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (AMA 9 §)

Käynnin perusmaksu

 • suuhygienisti    10,20 €
 • hammaslääkäri 13,10 €

Perusmaksun lisäksi toimenpideluokituksen mukaiset maksut:

Kuvantamistutkimus

 • hammaskuva 8,40 €
 • leukojen ja koko hampaiston panoraama-röntgenkuvaus 18,90 €

Ehkäisevä hoito

Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet käyntikerralta 8,40 €

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä

 • vaativuusluokka 0–2  8,40 €
 • vaativuusluokka 3–4 18,90 €
 • vaativuusluokka 5–7 37,50 €
 • vaativuusluokka 8–10 54,90 €
 • vaativuusluokka 11–  77,00 €

Proteettiset toimenpiteet

 • proteesin pohjaus 54,90 €
 • proteesin korjaus 37,50 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
 • kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €
 • rankaproteesi 222,70 €

Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton.
Maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. Hammastekniset kulut potilas maksaa suoraan valmistajalle.

Sarjassa annettava hoito (AMA 11 §)  11,40 €/hoitokerta

 • lääkinnällinen kuntoutus, jota ovat mm. sarjahoitona annettu fysioterapia ja jalkahoito
  ryhmäkuntoutus (henkilökohtainen hoitosuunnitelma)
 •  myös muu sarjassa annettava hoito (esim. siedätyshoito, toistuva haavanhoito, toistuva suonensisäinen lääkitys ja verituotteiden anto)
 • kerryttää maksukattoa
 • alle 18-vuotiaille maksuton
 • peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa

Ryhmässä tapahtuva terapiatoiminta tai vastaava (AML 2 §)

 • ryhmät, joissa ei henkilökohtaista hoitosuunnitelmaa (esim. niska- ja selkäjumpat) 3,50 €/ryhmäkäyntikerta
 • ei kerrytä maksukattoa

Kotona annettava palvelu (AMA 3 §)

Tilapäinen kotisairaanhoito

 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €
 • muun henkilön kotikäynti 12,00 €
 • ei peritä henkilöltä, joka on jatkuvan ja säännöllisen
 • maksun määräämiselle ei ole ikärajaa
 • ei kerrytä maksukattoa

Kotisairaala

kotisairaalan sairaanhoitajan käynti (enintään 3 krt/vrk)   12,00 €

 • sisältää iv-antibiootit
 • ei kerrytä maksukattoa
 • mahdollisista kuljetuskustannuksista sairaaloihin tai poliklinikoille potilas vastaa kotisairaalahoidon aikana itse

Laitoshoidon maksut

Lyhytaikainen laitoshoito

hoitopäivämaksu (AMA 12 §) 48,90 €/vrk

 • maksukaton (679 €) täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 €/vrk
 • päivä- ja yöhoidon maksu (AMA 13 §) 22,50 €/päivä tai yö (mm. suonen- ja nivelensisäisestä lääkehoidosta, mikäli hoitava lääkäri pitää perusteltuna, että henkilö on päivä-  tai yöhoidossa)
 • maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
 • maksut kerryttävät maksukattoa

Kuntoutushoito (AMA 14 §) 16,90 €/vrk

 • vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua laitoshoitona annettua kuntoutushoitoa tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa
 • maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä  on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
 • kerryttää maksukattoa

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (AML 6 b) 11,40 €/vrk

 • palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi korvaamaan omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa
 • ei kerrytä maksukattoa

Pitkäaikainen laitoshoito (AML 7 c §)

 • maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
 • enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista
 • enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista, jos pitkä-aikaisessa laitoshoidossa olevan kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot
 • laitoshoidossa olevan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on kuukausittain jätettävä vähintään 108,00 euroa,  1.1.2020 alkaen 110 e.

Muut maksu

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto (AMA 23 §) maksulliset todistukset (T-, B-, C-, E- ja muut maksulliset todistukset) 50,80 €

 • ajokorttitodistus 61,00 €
 • A-todistus, maksuton
 • nuorison terveystodistus, maksuton
 • maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
 • maksun perimiselle ei ole ikärajaa
 • maksut eivät kerrytä maksukattoa

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 50,80 €/kerta

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta sekä ostopalvelututkimuksista
 • 15 vuotta täyttäneeltä
 • ei kerrytä maksukattoa

Maksukatto (AML 6 a §) 683 €

Maksukaton piiriin kuuluvat:

 • terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalveluiden maksut (käyntimaksu, päivystysmaksu, terveyskeskusmaksu)
 • sairaaloiden poliklinikkamaksut
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito (terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollon laitoksessa)
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • kuntoutushoito (laitoshoitona vammaiselle henkilölle tai erityishuoltona kehitysvammaiselle)
 • Seuranta on asiakkaan vastuulla.

Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntalaisella on oikeus anoa vapaakorttia
Vapaakortin myöntämisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia ko. kalenterivuoden loppuun
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeen ylläpitomaksu 22,50 € / hoitopäivä.

Lisätietoja hallintopalvelusihteeri Tiina Lempiälä puh. 044 457 5210