Sotainvalidit ja rintamaveteraanit

Sotainvalidien kotiin annettavat palvelut

Valtion korvaamiin avopalveluihin ovat oikeutettuja vähintään 10% sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle, heidän osaltaan raja on 20%.

Sotilasvammalain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole riippuvaisia edunsaajan tuloista, eivätkä edellytä tulojen selvittämistä. Palvelujen antamisessa on kuitenkin noudatettava sosiaalihuoltolain mukaista tarvehankintaa.

Kotiin annettavat sotainvalidien palvelut myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen kartoituksen perusteella. Palveluja ovat muun muassa hoito- ja hoivapalvelut, omaishoito, sekä tukipalvelut. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja, sekä turvapuhelimen kustannukset. Lisäksi invalidin on mahdollista saada lumenauraus ja nurmikonleikkuu apua. Näiden palvelujen tulee kohdistua invalidin vakituiseen asuntoon ja sen pihapiiriin.

Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Ryhmät, joilla ei ole edellä mainittua tunnusta, kuten miinanraivaajat, eivät ole oikeutettu näihin palveluihin.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä.

Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen. Rintamaveteraanin tuloja ei oteta huomioon, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Palveluja ovat muun muassa hoito- ja hoivapalvelut, omaishoito, sekä tukipalvelut.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Tukipalveluna voidaan korvata myös esimerkiksi lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. Näiden palvelujen tulee kohdistua rintamaveteraanin vakituiseen asuntoon tai sen pihapiiriin.

Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin, kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Palveluja ei korvata asumispalveluihin silloin, kun oleskelu niissä on lyhytaikaista.

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit saavat lakisääteisiä etuuksia lisäksi Kelasta. Veteraanijärjestöt myöntävät myös etuuksia ja palveluja.

Ikääntyvien palveluohjaus

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120

Kuntouttava päivätoiminta
Omaishoidon tuki

Pirjo Virtanen

050 5374 817

Ikääntyvien neuvoston sihteeri
Perhehoidon yhteyshenkilö