Ikääntyvien palvelut

Vanhustyön tavoitteena on turvata säkyläläisille ikäihmisille itsenäinen ja turvallinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa.

Kotona asumista tukevat palvelut

Ikääntyvien neuvonta ja palveluohjaus

Palveluneuvontaan otetaan yhteyttä, kun ikääntynyt tai hänen läheisensä haluaa tietoa Säkylän kunnan tarjoamista palveluista.

Kuntouttava päivätoiminta

Toiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisen toimintakykyä ja selviytymistä kotona omassa arjessa mahdollisimman pitkään, vähentää yksinäisyyttä, tuoda vaihtelua arkielämään ja tarjota virkistystä.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, omaishoitolaki) mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuen toimintaohje 1.1.2021

Kotona asumista tukevista palveluista antaa lisätietoa palveluohjaaja Taina Vehmanen

Säkylän Ikääntyvien neuvosto

Ikääntyvien neuvosto on kunnan ikäihmisiä edustava elin. Sen toimintaa on erilaisten esitysten ja aloitteiden tekeminen kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille. Lisäksi ikääntyvien neuvosto on aktiivinen tapahtumien järjestäjä.

Ikääntyvien neuvoston jäsenistö koostuu eläkeläisjärjestöjen edustajista, kunnanhallituksen nimeämistä henkilöistä sekä seurakunnan ja kunnan edustajasta. Jäsenille voi tuoda suoraan omia ideoita ikääntyvien neuvoston käsiteltäväksi ja esitettäväksi tai jäsenien edustamien organisaatioiden kautta.

Ikääntyvien neuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Linnea Österman.

Säkylän ikäihmisten omat internetsivut

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä silloin, kun he tarvitsevat sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua arkipäivän tehtävissä. Auttaminen on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää.

Kotihoito / päivystys: 044 732 8143

Kotihoidon esite

Kotihoito-, lyhytaikaishoito- ja palvelukotihakemus

Kotisairaala

Kotisairaala toteuttaa perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kotisairaalan henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa potilaan ja hänen omaistensa kanssa yksilöllisen hoidon. Kotisairaalan sairaanhoitajat antavat tarvittaessa konsultaatioapua. Kotisairaala on toiminnassa vuorokauden ympäri.

Kotisairaala / päivystys: 044 732 8172

Sähköisestä palveluluettelosta löydät hyödyllistä tietoa  senioreiden hoiva- ja palvelutaloasumisesta sekä muista asuntomahdollisuuksista osoitteista www.kotiopas.info ja www.kotiopas.fi

Asumispalvelut

Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden kaikkina aikoina, silloin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista kotiin annettavien palvelujen tukemana. Asumispalvelujen tehtävänä on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä antaa turvallinen asuinympäristö ja tarvittava hoito ja huolenpito.

Mikäli hakija täyttää tehostettuun palveluasumisen myöntämisperusteet, tarjotaan hänelle  paikkaa ensisijaisesti kunnan omasta palvelukodista. Jos omassa palvelukodissa ei ole vapaata paikkaa, se voidaan myöntää palvelusetelillä palvelusetelituottajarekisteriin hyväksytystä yksiköstä. Yksittäisille asiakkaille voidaan myös myötää paikka palvelusetelirekisteriin kuulumattomaan tehostetun palveluasumisen yksiköstä, mikäli se on asiakkaan edun mukaista (esim. lapsen asuinpaikkakunnalta).

Säkylän palvelukoti Valkama / Poukama / Suvanto

Säkylän kunnan oma tehostetun palveluasumisyksikkö sijaitsee Säkylän terveyskeskuksen tiloissa (Poukama / 2.krs ja Valkama / 3.krs). Palvelukodissa on 24 pitkäaikaispaikkaa ja 6 lyhytaikaispaikkaa. Kepolassa sijaitsee uusin yksikkö Suvanto, jossa 11 pitkäaikaispaikkaa.

Palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan sinne annettavan tehostetun kotihoidon tai kotisairaalan palvelujen turvin, joiden toimintakyky on alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa, turvallisuutta, valvontaa ja tukea. Henkilökunta on paikalla 24 h/vrk.

Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tekee SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) työryhmä. Päätös tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Asiakas elää palvelukodissa kuin omassa kodissaan. Hän käyttää omia vaateitaan ja omia henkilökohtaisia tavaroitaan (esim. henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet).

Palvelusetelijärjestelmä

Kun palveluasuminen järjestetään palvelusetelillä asiakkaalle myönnetään sitoumus maksaa tietty osa yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, valitsee hän Säkylän kunnan hyväksymien palvelusetelituottajien listalta yksikön, joka vastaa hänen palveluntarvettaan ja johon hän haluaa muuttaa. Muutto edellyttää, että valitussa yksikössä on vapaa paikka.

Säkylän kunnassa on käytössä nettotulojen sekä kohtuullisiksi arvioitujen kulujen mukaan määräytyvä palveluseteli.  Palveluseteli kattaa palveluyksikössä annettavan hoidon ja hoivan kustannuksia. Palveluseteli ei kata ateriapalvelua, vuokraa, asiointipalvelua, harrastuksissa ja vierailuilla avustamista, siivous- ja pyykkipalveluja.

Palveluseteliopas

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) hallinnoi lähikuntien (Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Säkylä ja Eurajoki) palvelusetelijärjestelmää.

Palvelusetelituottajarekisteri

Palvelusetelituottajaksi tulee hakeutua Effector -sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta.  Palveluntuottajien hakemuslomakkeet löytyvät palse.fi -portaalista. Ennen hakemuksen täyttämistä palveluntuottajien tulee  rekisteröityä  järjestelmään.  Palveluntuottajien ohjeet palse.fi -portaalin käyttöön; asiakastuki, puh. 010 470 9689 (arkisin klo 9-16), portaali@polycon.fi

Vanhustyön tavoitteena on turvata säkyläläisille ikäihmisille itsenäinen ja turvallinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa. Ikääntyvien palvelujen koordinaattori hoitaa kunnan omaishoidontukeen, palveluasumiseen sekä invalidien ja veteraanien palveluihin liittyvät asiat.

Palvelukoti Valkama ja Poukama

Säkylän kunnan oma tehostetun palveluasumisen yksikkö.  Valkama ja Poukama sijaitsevat Säkylän terveyskeskuksen tiloissa (Valkama 3. krs, Poukama 2. krs). Välskärintie 5, 27800 Säkylä

Valkama

044 7328211

Poukama

044 7047743

Palvelukotiesimies Anu Soini

044 7328 114

Ikääntyvien palvelut

Ikääntyvien palvelut

Välskärintie 5

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen

 • ikääntyvien palvelujen hallinto / ikääntyvien palvelujen päällikön tehtävät

Kotihoidon esimies Maarit Haverinen

044 450 3358
 • kotihoito ja tukipalvelut
 • kotihoidon lähiesimies

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120
 • omaishoidon tuen päätökset
 • Omaishoidontuki (neuvonta, kotikäynnit, asiakasohjaus)

Palvelukotiesimies Anu Soini

044 7328 114
 • Palvelukodit Valkama, Poukama ja Suvanto
 • SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita), joka käsittelee hakemukset (säännöllinen lyhytaikaishoito, ympärivuorokautinen asuminen)

Sairaalapalvelujen esimies Taru Lehtimäki

050 5604 413
 • Terveyskeskussairaala
 • Kotisairaala
 • Lyhytaikaishoidon yksikkö Arvi puh. 044 4575 232

KOTIHOITO päivystys

044 7328 143
 • päivittäin klo 7-21

KOTISAIRAALA

044 7328 172
 • klo 7-21

TERVEYSKESKUSSAIRAALA

02 8329 221
 • 24/7