Elatus ja koulutusavustus

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai lastenvalvojan luona. Vanhempien keskinäinen sopimus lapsen elatusavusta ei ole täytäntöönpanokelpoinen eli sopimus ei ole ulosottokelpoinen, se ei oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää elatusapua verotuksessa. Lastenvalvoja voi vahvistaa lapsen elatusta koskevan sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja jos sopimus on lapsen edun mukainen. Mikäli vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Elatussopimuksella vahvistettua elatusapua (kuten myös oikeuden määräämää elatusapua) voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta sekä olosuhteissa tapahtuneita muutoksia. Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, voidaan ne periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosotolla. Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelasta, joka perii saatavat elatusvelvolliselta. Molempien vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu myös lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman maksukyvyn mukainen elatussopimus laaditaan lastenvalvojan luona. Kun lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, toimii lapsen edustajana elatussopimusasiassa maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen/edunvalvoja. Maksettu elatusapu/elatustuki kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja.

Elatusavun suuruus

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman elatuskyvystä.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa heidän työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lapsen elatuksen tarve määräytyy yleisten elinkustannusten osalta lapsen iän mukaisesti. Lisäksi lapsen elatuksen tarpeeseen vaikuttavat erityiset kustannukset, kuten lapsen osuus asumiskustannuksista, lapsen päivähoitomaksut, aamu- ja iltapäiväkerhomaksut, lapsen vakuutusmaksut, erityiset terveydenhoitokustannukset ja erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset.

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta.

Lastenvalvojalla asiointi

Kun haluat tehdä lastasi koskevan elatussopimuksen tai muuttaa jo olemassa olevaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä muuttuneiden olosuhteiden perusteella, varaa aika lastenvalvojalle.

Molemmat vanhemmat täyttävät omalta osaltaan varallisuusselvityksen elatusavun selvittämistä varten. Vanhempien on asioinnilla esitettävä tositteet varallisuusselvityksessä ilmoittamistaan tuloista ja menoista.
Yksityisyrittäjän tulee lisäksi toimittaa lastenvalvojalle tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa.

Koulutusavustus

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lapsella on kuitenkin 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion tai muun toisen asteen opiskelun) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, jos se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella.

Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Asian voi viedä myös käräjäoikeuden päätettäväksi.

Elatusapujen lakisääteiset indeksikorotukset

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on 1.1.2017 alkaen 0,47 %. Seuraavan vuoden indeksistä ilmoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö aina kuluvan vuoden joulukuussa.

Korotukset tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Mikäli elatusapu maksetaan Kelasta elatustukena, merkitsee Kela myös indeksikorotukset.

Lastenvalvoja voi lapsen lähihuoltajan pyynnöstä ilmoittaa elatusvelvolliselle indeksikorotuksista. Elatussopimuksen voi lähettää postissa osoitteeseen Säkylän kunta Perusturva lastenvalvoja Rantatie 268 27800 Säkylä. Mukaan pyydetään liittämään saate, jossa on pyyntö indeksikorotuksen merkitsemisestä, pyytäjän puhelinnumero sekä osoite, jonne sopimus palautetaan.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus-%
1.1.2010  2,297 %
1.1.2011  2,38 %
1.1.2012  3,57 %
1.1.2013  2,63 %
1.1.2014  1,17 %
1.1.2015  1,00 %
1.1.2016 -0,26 %
1.1.2017  0,47 %
1.1.2018  0,57 %
1.1.2019  1,50 %
1.1.2020  0,77 %

Perheoikeudelliset palvelut

Puhelinaika: ma-to klo 9.15-10.00, voit myös jättää soittopyynnön

Sosiaalityöntekijä, ma. Elina Suominen

044 4386 721
  • Isyyden selvitys ja vahvistaminen
  • Elatus
  • Koulutusavustus
  • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
  • Olosuhdeselvitys