Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun avulla edistetään vammaisten henkilöiden elinoloja, ehkäistään epäkohtien syntymistä ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman ja sairauden perusteella erityisiä vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluita, joita kunta on velvollinen järjestämään, ovat palveluasuminen asumispalveluyksikköön tai omaan kotiin, vamman tai sairauden takia tehtävät asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja päivätoiminta.

Harkinnanvaraisia palveluita ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus sekä tuki ylimääräisiin erityiskustannuksiin ja vaatekustannuksiin. Harkinnanvaraisia palveluita järjestetään määrärahojen puitteissa.

Vammaispalveluhakemus
– Selvitys avun tarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus
Lääkärinlausunto kuljetuspalvelua varten

Lausunto vammaispalvelua varten

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, jonka riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimien avulla.

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle. Asiakkaan maksettavaksi jää asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaisen henkilön omaan kotiin mm. omaishoidontuen, henkilökohtaisen avun ja kotipalvelun avulla.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vamman ja sairauden takia tuottaa erityisiä vaikeuksia.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen ja kylpyhuoneen ja WC:n muutostyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Säkylän kunnan ja lähikuntien alueelle. Lähikuntia ovat Eura, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Loimaa ja Pöytyä. Korvauksen piiriin voivat kuulua myös opiskeluun ja työhön liittyvät matkat.

Kuljetuspalvelun piiriin eivät kuulu matkat, jotka voidaan korvata muun lain nojalla esim. Kelan korvausten piiriin kuuluvat sairaus- ja kuntoutusmatkat.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään henkilölle, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkumisessa. Palvelu on tulosidonnainen ja etusijalla ovat syrjäseudulla asuvat. Kuljetuspalvelua myönnetään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Säkylän kunnan alueella.

Kuljetuspalvelun bruttotuloraja on yksinäisillä henkilöillä enintään 1400€/kk ja säästöjä tulee olla alle 5000€ ja pariskunnalla yhteenlaskettujen bruttotuloraja on enintään 2400€/kk ja säästöjä tulee olla vähintään alle 8000€.

Vammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, joka vamman tai sairauden perusteella tarvitsee pitkäaikaisen ja etenevän sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisen henkilön mielipide ja toivomukset sekä avuntarve ja elämäntilanne huomioidaan päätettäessä henkilökohtaisen avun määrästä ja järjestämistavasta.

Kunta ostaa pääasiassa henkilökohtaisen avun palvelut Avustajakeskuksesta (www.avustajakeskus.fi). Avustajakeskus välittää ja hoitaa henkilökohtaisen avun palkanmaksuun ja lakiin perustuvat asiat.

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolelle järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Sosiaalihuoltolain 27e§:n mukainen työtoiminta on toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa ja sitä voidaan järjestää henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut niin, ettei heillä ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle korvataan henkilön vamman ja sairauden edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta (määrärahasidonnainen): Tähän tukitoimeen on oikeus vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta välineitä, koneita ja laitteita liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona. Korvattavia välineitä, koneita ja laitteita ovat esim. kodinkoneet, vapaa-ajan toimintaan ja viestintään kuuluvat välineet ja liikkumisvälineet.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennuksena on myönnetty mm. tukiviittomaopetusta, autismiohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta (määrärahasidonnainen).

Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravinto 

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaisesta suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostamia vaatteita ja jalkineita (määrärahasidonnainen).

Pitkäaikaissairaille henkilöille voidaan taloudellisen tuen avulla korvata erityisravinnon hankkimisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Erityisravintokustannuksina ei korvata sellaisia menoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin. Tarvitaan selvitys siitä, että vamma tai sairaus välttämättä edellyttää erityisravinnon tai -valmisteen käyttöä. Yhtenä tulkintaohjeena voidaan pitää toimeentulotuen perusosan ravintomenojen osuutta.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Vammaisneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kunnanhallitus nimeää lakisääteiseen neuvostoon neljä jäsentä ja Säkylän seurakunta yhden jäsenen. Lisäksi neuvosto kutsuu jäseniä vammaisten ja kehitysvammaisten, heidän omaistensa sekä alan yhdistysten joukosta.

Vammaisneuvoston toiminnan tarkoituksena on mm. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Jokainen Säkylän kunnan asukas voi esittää vammaisneuvostolle sen toimialaan kuuluvia asioita. Neuvosto tutkii ja käsittelee asiat ja esittelee ne tarpeen niin vaatiessa asianmukaiselle kunnan toimielimelle. Vammaisneuvoston tavoitteena on osallistua aktiivisesti kunnallisen päätöksenteon valmisteluun, niin että mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus voi toteutua. (sopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016)

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvista palveluista on säädetty kehitysvammalaissa. Palveluihin kuuluvat yksilöllinen hoito ja muu huolenpito sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta. Erityishuolto-ohjelma (EHO) tehdään jokaisesta erityishuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Kunta järjestää osan erityishuollonpalveluista itse omana toimintana, osa ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Kuntoutusohjaus ja vammaispalvelut -esite

Kehitysvammapalvelut / palveluhakemus / Säkylän kunta
Kehitysvammapalvelut / palveluhakemus /SHP

Säkylän kunnan omat erityishuollon palvelut

Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on aina laadittava erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä. Erityishuolto-ohjelma on tarvittaessa tarkastettava. Säkylän kunnassa on oma erityishuollon johtoryhmä. Säkylän kunta tekee erityishuoltopäätökset kunnan omista erityshuoltopalveluistaan.

Säkylän kunta järjestää erityishuollon tarpeessa oleville omana palvelunaan:

 • pitkäaikainen asuminen
 • lyhytaikainen asuminen
 • kuntouttava päivähoito
 • tilapäishoito
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • kuntoutusohjaus
 • muuttovalmennus
 • yhteistoimintavastaanotto
 • Työ- ja päivätoiminta

Yksityisiltä palvelun tuottajilta kunta ostaa mm. asumispalvelua

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on laaja-alaista ja lakisääteistä toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen elämä, arkielämän sujuvuus, omatoiminen selviytyminen, psyykkisen toimintakyvyn vahvistaminen, hyvinvoinnin sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen.

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiverkoston kokonaisvaltaista huomioon ottamista, tukemista, ohjausta ja neuvontaa, palveluista tiedottamista, henkinen tukeminen kuuntelemalla ja keskustelemalla, vuorovaikutuksellista, asiakaslähtöistä sekä yksilöllisesti määriteltyä tavoitteellista toimintaa.

Kuntoutusohjaaja työskentelee eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kehitysvammaisten parissa sekä heidän läheisten kanssa. Kuntoutusohjaaja toimii linkkinä asiakkaan, perheen, eri työntekijöiden ja viranomaisten välillä.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai omaiset sekä yhteistyötahot. Lähetettä ei tarvita. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Länsi-Säkylän toimintakeskus järjestää laadukasta, yksilöllistä ja toimintakykyä ylläpitävää sekä toimintakykyä ja sosiaalisia taitoja edistävää työ- ja päivätoimintaa Säkylän kunnan kehitysvammaisille, vammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna myös muille kunnille.

Länsi-Säkylän toimintakeskuksen perustavina arvoina ovat asiakaslähtöisyys, tasapuolisuus, oikeudenmukainen kohtelu, itsemääräämisoikeus ja luottamuksellisuus. Työ- ja päivätoiminnassa toimintaperiaatteena on, että jokainen asiakas toimii omien vahvuuksien, taitojensa sekä toimintakykynsä mukaan. Työtoiminnan tavoitteena on arjenhallintataitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, uusien asioiden oppiminen ja työhön osallistuminen. Päivätoiminnassa ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä, kuntoutetaan asiakasta ja luodaan virikkeellinen ja sosiaalinen ympäristö päivätoiminnan ajaksi.

Asumisyksikkö Sinisiipi

Asumisyksikkö Sinisiiven asumista järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Sinisiipi tarjoaa ympärivuorokautista autettu asumista. Autetussa asumisessa henkilö tarvitsee paljon apua, hoitoa, ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Asumisyksikössä on ympärivuorokautinen valvonta, joten henkilökunnan apu ja tuki ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.

Sinisiivessä on 12 asuntoa kehitysvammaisille ja vammaisille, joista yksi asunto toimii asumisharjoittelu/intervalliasuntona. Jokaisella asukkaalla on oma tilava asunto (28-40m2) ja esteetön wc-/kylpyhuone. Yhteiskäytössä ovat kodinomaiset asukastuvat, sauna ja kylpyhuone sekä piha-alueet.

Sinisiivessä asuminen on mahdollisimman kodinomaista ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioivaa. Päivät rytmittyvät erilaisten arjen askareiden ja kodin ulkopuolisten tapahtumien sekä harrastusten mukaan. Arkisin asukkaat osallistuvat päivä-, työ- tai avotyötoimintaa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Vammaispalvelun tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö voidaan myöntää pääsääntöisesti lievästi kehitysvammaiselle henkilölle, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä itsenäistymisen ja kehityksen tukemisessa.

Tukihenkilö toimii tuettavan ystävänä / seurana kotona ja kodin ulkopuolella. Tukihenkilö voi olla apuna esim. ostoksilla, asioinnissa, harrastuksissa tai olla keskustelu- ja ulkoiluseurana.

Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ostetut erityishuollon palvelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin erityisosaamiskeskus tekee asiakkailleen omat erityishuoltopäätökset kunnan ostamista palveluista. Kunta osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen sairaanhoitopiirissä.

Kunta ostaa Satakunnan sairaanhoitopiiriltä:

 • pitkäaikainen asuminen
 • lyhytaikainen asuminen
 • kuntoutus
 • kuntoutusvastaanotto
 • pitkäaikainen perhehoito
 • lyhytaikainen perhehoito
 • Kamutupa-toiminta
 • Leirit
 • tuki-ovi-toiminta
 • neuvolavastaanotto
 • työ- ja päivätoiminta
 • erityispalvelut

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta

Säännöllisellä valvonnalla varmistetaan, että yksityisten palveluntarjoajien palvelut ovat laadukkaita ja täyttävät lain edellytykset.

Valvonnalla seuraamme kunnan omien palveluiden, ostopalveluiden ja palveluseteleillä tuotettujen palveluiden laatua ja turvallisuutta. Valvontaa teemme seuraavasti:
• Ennakolta varmistetaan ennen varsinaisen toiminnan aloittamista, että palvelu järjestetään asianmukaisesti, esimerkiksi henkilöstö on koulutettua ja toimitilat ovat asialliset.
• Toiminnan käynnistyttyä suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan, että palveluiden laatu pysyy ilmoitetulla tasolla. Tämä varmistetaan mm. määräaikaisilla tarkastuskäynneillä ja vuosittaisilla tuottajien yhteistapaamisilla.
• Mikäli toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Valvonnasta vastaavien kanssa selvitetään, miten ongelmat pääsivät syntymään ja miten varmistetaan, ettei jatkossa tapahdu vas-taavia tapauksia. Yhdessä sovitaan myös siitä, miten tilanteen korjaantumista seurataan.

Ohessa linkki, josta löydät tarvittavat lomakkeet: https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelut-perheasian-sovittelu

Tavoitteena toimiva yhteistyö
Sosiaalipalveluita tuotamme sekä omana toimintana että yksityisiltä palveluntuottajilta ostamalla.

Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja konsultoiva rooli.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
https://www.satasairaala.fi/potilaille/potilaan-oikeudet-ja-tietosuoja/sosiaaliasiamies

Myös yksityisen palveluntuottajan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta. Muistutuslomakkeen voi tulostaa sosiaaliasiamiehen sivuilta.

Säkylän sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalipalvelujen valvonnan yhteystiedot:
sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300

Valvonta-asioista huolehtii valvontatiimi, johon kuuluvat:
sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki puh. 044 7328 159
ikääntyvien palvelujen esimies Niina Kuisma, puh. 050 5171 025
ikääntyvien palvelujen koordinaattori Kalevi Suhonen, puh. 050 5424 031
hallintopäällikkö Heli Salo-Kivinen, puh. 050 5171 022

Valvontasuunnitelma

Valvonnan tärkein muoto on palveluiden omavalvonta
Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että palvelun tuottaja itse valvoo palvelunsa laatua. Sitä varten jokainen yksikkö laatii  omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on yleisesti asiakkaiden luettavissa toimintayksikössä sekä useimpien toimintayksiköiden verkkosivuilla.

Säkylän kunnan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat:
Kotihoito
Poukama
Valkama
Suvanto
Sosiaali-, perhe- ja vammaispalvelut
Toimintakeskus
Sinisiipi

Vammaispalvelut

osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki

044 7328 159
 • toimii esimiehenä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén

044 0328 309
 • valmistelu, kotikäynnit, maksatus, vammaispalveluun liittyvät yhteydenotot
 • kehitysvammahuolto: ohjaus, neuvonta, kotikäynnit, tiedustelut, kuntoutussuunnitelmat, erityishuoltopäätökset

 

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 7328 139
 • kehitysvammahuolto / kuntoutusohjaus: kotikäynnit, ohjaus- ja neuvontatyö, asiakkaan ja omaisten tukeminen

Asumisyksikkö Sinisiipi

Kehitysvammaisten asuntola

Puhelin

044 732 8151

Osoite

Jukantie 1
27800 Säkylä

Asumispalvelujen esimies Jenni Kossila

044 4575 250
 • toimintayksikön esimies

Länsi-Säkylän toimintakeskus

Osoite

Karhusuontie 295
27820 Säkylä

Työtoiminta

044 732 8160

Päivätoiminta

044 732 8181

Toimintakeskuksen esimies Titta Soranko

044 732 8139
 • toimintayksikön esimies
 • kuntoutusohjaus