Tontit Säkylän alueella

ÄlykäsSäkylä – katso videoesittely asumisen mahdollisuuksista.

Tonttien haku

Tonttien tiedot näkyvät karttapalvelusivustolta kotisivujen etusivun linkistä kartat, vapaat tontit, palvelut. Kartta avautuu opaskartalle. Valitse kohta ”Aineistot”. Voit vaihtaa rastittamalla haluamasi karttanäkymän.  Sen jälkeen rastita kohta ”Myytävät tontit”, jolloin avautuu karttapohjalle kaikki kunnalla myynnissä olevat tontit ”hahmoina”. Kun siirrät kursorin ”hahmon” päälle tulee viereen näkyviin perustiedot ko. tontista. Kun klikkaat tontin kohdalla niin oikeaan reunaan tulee näkyviin laajemmat tiedot tontista.

Lisätiedot tonteista: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Lisätiedot vapaista yritys- ja rivitalotonteista: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Tontin varaaminen

Tontin kauppa käynnistyy tutustumalla kiinnostavaan tonttiin paikan päällä, tarvittaessa kunnasta järjestyy esittelijä mukaan matkaan. Mikäli tontti kiinnostaa siinä määrin, että kauppaa voidaan harkita, tehdään tonttivaraus tonttivarauslomakkeella.

Säkylän kunnan myynnissä olevien asuinrakennustonttien ostamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat varata tontin kahdeksi vuodeksi karttaohjelman varausjärjestelmän kautta. Tontin voi varata myös ylläolevan linkin kautta avautuvalla tonttivarauslomakkeella. Lisäksi tontin varaamista voi tiedustella tekniseltä toimialalta. Tontin varaamisella ostajaehdokas saa tonttiin etuosto-oikeuden.

Asuinrakennustonttien varausmaksu on 400 euroa/tontti. Varausmaksu on voimassa kaksi vuotta varauspäivästä alkaen. Varausmaksua ei palauteta ostajaehdokkaalle takaisin varauksen peruuntuessa kahden vuoden aikana tai sen jälkeen. Varaus peruuntuu varaajan ilmoituksesta tai kahden vuoden jälkeen automaattisesti, mikäli ostajaehdokas ei ole ostanut varaamaansa tonttia. Varausmenettelyn johtaessa tonttikauppaan hyvitetään varausmaksu tontin hinnasta.

Mikäli varatun tontin välittömästi ostamaan kirjallisesti sitoutunut henkilö ilmoittaa ostohalukkuudestaan, tulee varauksen tehneen henkilön kunnan esityksestä kirjallisesti sitoutua ostamaan tontti välittömästi. Mikäli varaaja ei käytä em. oikeuttaan, myydään tontti ostamaan sitoutuneelle henkilölle välittömästi.

Viereisen tontin varaaminen on mahdollista. Kunta perii viereisestä tontista kaksinkertaisen hinnan. Viereisen tontin ostamisesta voi tiedustella tekniseltä johtajalta.

 

Kaupan tekemisestä aiheutuvat kulut

Rakennuspaikan kauppahinnan maksu suoritetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Kaupantekotilaisuuteen on varattava 120 euroa kaupanvahvistajaa varten.
– Lohkomiskustannukset 700 euroa sisällytetään kauppahintaan, jos tontti on kunnan toimesta valmiiksi lohkottu. Mikäli tontti on lohkomaton tulee lohkomiskulut automaattisesti ostajan maksettavaksi Maanmittauslaitoksen hinnoittelun mukaisesti.

Varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta/maksetaan lääninverovirastolle. Kuitti verosta pitää liittää lainhuudatushakemukseen.

Ensiasunnon tontin ostajalla on vapautus varainsiirtoveron suorittamisesta (Varainsiirtoverolaki 11§) silloin kun ei aiemmin ole omistanut yli puolta asuinkiinteistöstä. Verotoimistosta saatava todistus pitää liittää lainhuudatushakemukseen.

Puuston hinta ja lohkomiskulut lisätään tontin hintaan.

Tontin ostaminen

Kun tontin kaupasta on ilmoitettu kuntaan, laaditaan kunnassa kauppakirja. Tontin kauppa käsitellään seuraavassa mahdollisessa kunnanhallituksen kokouksessa ja mikäli kunnanhallitus päättää kokouksessaan myydä tontin, voidaan kauppakirja allekirjoittaa myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Kunnanjohtaja tekee päätöksen asemakaava-alueella olevien omakotitalotonttien myynnistä.

Kauppakirjamallit: Pientalotontti Teollisuustontti

Päätös tulee lainvoimaiseksi seuraavasti: pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana toisena arkipäivänä, jolloin valitusaika alkaa. Valitusaika päätöksestä on 30 päivää. Käytännössä kauppakirja voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 32 päivän kuluttua kunnanhallituksen myönteisestä päätöksestä.

Rakennusluvan hakeminen ja rakentamisvelvoite

Rakennuslupaa voidaan hakea vasta kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Tonteissa on kauppakirjaan merkitty rakentamisvelvoite, jonka perusteella tontille on rakennettava rakennus käyttökuntoon 3 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kyseinen määräaika menee rakennusluvassa annettujen määräaikojen edelle. Rakennuslupa haetaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta.

Tonttien rakentamiseen vaikuttavat säännökset

Kaavamääräykset

Omakotitalon suunnittelussa on heti alusta alkaen otettava huomioon rakennuttajan tarpeiden ohella myös käytettävissä olevan tontin tarjoamat mahdollisuudet/ asettamat rajoitukset. Ennen suunnittelun aloittamista tulee hankkia tonttikartta, jossa on mukana asemakaavamääräykset ja josta selviävät mahdolliset rakentamisen rajoitukset.

Suunnittelijan on välttämätöntä tutustua tonttiin paikalla käyden ennen suunnittelutyön aloittamista.

Rakentamisohjeet

Rakentamisohjeita rakennuksen ulkomuodon ja sijoituksen suhteen voi olla annettu asemakaavakohtaisesti. Yleensä rakentamismääräyksiä on annettu uudemmissa kaavoissa. Mikäli erillisiä rakentamismääräyksiä ei ole annettu, periaatteena on että olemassa oleva rakennuskanta määrää uusien rakennusten ulkonäön ja sijoittelun.

Rakentamisohjeista saa tietoa tarkemmin tontin varausta tehtäessä.

Pohjatutkimukset

Rakennussuunnittelussa tarvittavista rakentamisalueen maaperäolosuhteista ja katukorkeuksista saa tietoa tekniseltä osastolta, mikäli maaperätutkimuksia alueella on tehty.

Tonttikohtainen maaperätutkimus, jossa on mukana myös pintavaaitustiedot ja tiedot maaperän saastuneisuudesta; esim. vanhat saha-alueet, kaatopaikat huoltoasemat ja muut riskialueet, on teetettävä yksityisillä konsultilla ja se liitetään rakennuslupahakemukseen. Käytännössä näin on meneteltävä useimmissa tapauksissa.

Liittymät verkostoihin

Tontilla tarvittavat liittymät eri verkostoihin ovat yleensä vesijohto, viemäri, sähkö ja puhelin. Lisäksi voi tulla joillain alueilla kyseeseen liittyä sadevesiviemäriin. Vesihuoltoasioissa liittymäasioita hoitaa Säkylän kunnan vesihuoltolaitos, sähkönjakelun osalta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy ja Vuorenmaalla Sallilan Sähkölaitos.

Omistusoikeus

Omistusoikeus syntyy, kun tontin kauppakirja on allekirjoitettu asianmukaisesti kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kaupanteon jälkeen tontille pitää hakea lainhuudatusta Maanmittauslaitokselta.

Lainhuudatukseen, oikeuksiin ja rasitteisiin liittyvät kiinteistötiedot saa selville kiinteistörekisteriotteesta.

Tonttien lohkomiset

Määräalojen osalta lohkominen käynnistyy automaattisesti hakemalla lainhuudatusta, tällöin maanmittauslaitos laskuttaa lohkomiskulut suoraan hakijalta. Kunnan myymät tontit ovat pääsääntöisesti jo valmiiksi lohkottu.

Leiritien tontit hintoineen