Tontit Säkylän alueella

Yleistä

Tonteilla on rakennettu kunnallistekniikka lukuun ottamatta Luvalahden Ruoholan aluetta, Pyhäjoen Hiukan tontteja ja Pyhäjoen kylän tontteja. Edellä mainituilla on kuitenkin kunnallinen vesijohto. Tieyhteys on vielä rakentamatta Luvalahden Ruoholan alueella.

Kaavoitustilanne

Tontit sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella lukuun ottamatta Pyhäjoen tontteja ja Yttilän alueella olevia tontteja. Rakennuslupa Pyhäjoen tonteilla edellyttää Ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisun tekemistä luvan myöntämisen perusteeksi.

Kustannukset

Tonttien hinnat on eritelty esittelysivulla, tontin hinta määräytyy tontin pinta-alan mukaan. Lisäksi on huomioitava muut kulut.

Tontin varaaminen

Tontin kauppa käynnistyy tutustumalla kiinnostavaan tonttiin paikan päällä, tarvittaessa kunnasta järjestyy esittelijä mukaan matkaan. Mikäli tontti kiinnostaa siinä määrin, että kauppaa voidaan harkita, tehdään tonttivaraus. Varauslomake

Tontin voi varata 2 vuodeksi ilman ostovelvoitetta; ostovelvoite lankeaa kuitenkin, mikäli joku toinen on halukas ostamaan varatun tontin välittömästi. Mikäli tällöin ei varausta lunasteta, varaus raukeaa. Samalla kun varauslomake jätetään kuntaan, luovuttaa kunta tontin rakentamiseen liittyvää aineistoa varaajalle (mm. ote asemakaavasta)

Tontin ostaminen

Kun tontin kaupasta on ilmoitettu kuntaan, laaditaan kunnassa kauppakirja mallin pohjalta. Tontin kauppa käsitellään seuraavassa mahdollisessa kunnanhallituksen kokouksessa ja mikäli kunnanhallitus päättää kokouksessaan myydä tontin, voidaan kauppakirja allekirjoittaa myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Kunnanjohtaja tekee päätöksen asemakaava-alueella olevien omakotitalotonttien myynnistä.

Kauppakirjamallit: Pientalotontti Teollisuustontti

Päätös tulee lainvoimaiseksi seuraavasti: pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana toisena arkipäivänä, jolloin valitusaika alkaa. Valitusaika päätöksestä on 30 päivää. Käytännössä kauppakirja voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 32 päivän kuluttua kunnanhallituksen myönteisestä päätöksestä.

Kaupantekotilaisuudessa ostaja saa varauslomakkeessa mainitut asiakirjat haltuunsa. Lue lisää tontin ostamiseen liittyvistä asioista ympäristöhallinnon tonttioppaasta (PDF, 1608 kb).

Rakennusluvan hakeminen ja rakentamisvelvoite

Rakennuslupaa voidaan hakea vasta kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Tonteissa on kauppakirjaan merkitty rakentamisvelvoite, jonka perusteella tontille on rakennettava rakennus käyttökuntoon 3 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kyseinen määräaika menee rakennusluvassa annettujen määräaikojen edelle.

Tonttien rakentamiseen vaikuttavat säännökset

Kaavamääräykset

Omakotitalon suunnittelussa on heti alusta alkaen otettava huomioon rakennuttajan tarpeiden ohella otettava myös käytettävissä olevan tontin tarjoamat mahdollisuudet/ asettamat rajoitukset. Ennen suunnittelun aloittamista tulee hankkia tonttikartta, jossa on mukana asemakaavamääräykset ja josta selviävät mahdolliset rakentamisen rajoitukset.

Suunnittelijan on välttämätöntä tutustua tonttiin paikalla käyden ennen suunnittelutyön aloittamista.

Rakentamisohjeet

Rakentamisohjeita rakennuksen ulkomuodon ja sijoituksen suhteen voi olla annettu asemakaavakohtaisesti. Yleensä rakentamismääräyksiä on annettu uudemmissa kaavoissa. Mikäli erillisiä rakentamismääräyksiä ei ole annettu, periaatteena on että olemassa oleva rakennuskanta määrää uusien rakennusten ulkonäön ja sijoittelun.

Rakentamisohjeista saa tietoa tarkemmin tontin varausta tehtäessä.

Pohjatutkimukset

Rakennussuunnittelussa tarvittavista rakentamisalueen maaperäolosuhteista ja katukorkeuksista saa tietoa tekniseltä osastolta, mikäli maaperätutkimuksia alueella on tehty.

Tonttikohtainen maaperätutkimus, jossa on mukana myös pintavaaitustiedot ja tiedot maaperän saastuneisuudesta; esim. vanhat saha-alueet, kaatopaikat huoltoasemat ja muut riskialueet, on teetettävä yksityisillä konsultilla ja se liitetään rakennuslupahakemukseen. Käytännössä näin on meneteltävä useimmissa tapauksissa.

Liittymät verkostoihin

Tontilla tarvittavat liittymät eri verkostoihin ovat yleensä vesijohto, viemäri, sähkölaitos ja puhelinlaitos. Lisäksi voi tulla joillain alueilla kyseeseen liittyä sadevesiviemäriin. Vesihuoltoasioissa liittymäasioita hoitaa Säkylän kunnan vesihuoltolaitos, sähkönjakelun osalta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy ja puhelinasioissa Lännen Puhelin Oy.

Omistusoikeus

Omistusoikeus syntyy, kun tontin kauppakirja on allekirjoitettu asianmukaisesti kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kaupanteon jälkeen tontille pitää hakea lainhuudatusta Maanmittauslaitokselta.

Lainhuudatukseen, oikeuksiin ja rasitteisiin liittyvät kiinteistötiedot saa selville kiinteistörekisteriotteesta.

Tonttien lohkomiset

Määräalojen osalta lohkominen käynnistyy automaattisesti hakemalla lainhuudatusta, tällöin maanmittauslaitos laskuttaa lohkomiskulut suoraan hakijalta. Kunnan myymät tontit on pääsääntöisesti jo valmiiksi lohkottu