Kotona asumista tukevat palvelut

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja voidaan myöntää myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Tukipalveluiden tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen.

Ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät kykene sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan, eivätkä kykene myöskään ruokailemaan kodin ulkopuolisissa ruokailupaikoissa. Säännöllisen ateriapalvelun tarve edellyttää toimintakyvyn arviointia. Toimintakyvyn muuttuessa ateriatilausten määrää voidaanvähentää ja /tai lisätä, tai ateriapalvelu voidaan myös lopettaa.

Turvapalvelua ovat turvapuhelinpalvelu, ja siihen liittyvät lisälaitteet, esim. kulunvalvonta asiakkaan oveen asennettuna. Erilaisten teknologisten laitteiden avulla pyritään lisäämään asiakkaan kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta. Turvapuhelin on hyvä apuväline asiakkaille, joilla sairaus tai toimintakyvyn vajaus voi aiheuttaa äkillisen avun tarpeen, esim. kaatumistilanteessa. Kulunvalvonta sopii muistisairaille, joilla on suuri riski lähteä kotoaan minä vuorokauden aikana tahansa ja eksyminen tutussa asuinympäristössä on hyvin todennäköistä. Turvapalvelujen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja palveluissa tehdään myös yksilöllisiä ratkaisuja, joihin vaikuttaa asiakkaan toimintakyvyn lisäksi myös asuinpaikka. Turvapuhelimeen mahdollisesti kuuluvalla hyvinvointirannekkeella saadaan seurattua asiakkaan hyvinvointia, aktiivisuutta ja esimerkiksi vuorokausirytmiä. Kotihoidon tiimit seuraavat hyvinvointiranneketta käyttävien asiakkaidensa vointia ja mahdollisiin muutoksiireagoidaan.

Kylvetyspalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole omassa kodissaan/taloyhtiöissään peseytymismahdollisuutta ja asiakas tarvitsee hoitajan apua peseytymisessä.

Saattaja-avusta tai sen järjestämisestä huolehtii ensisijaisesti omaiset/lähipiiri tai vapaaehtoiset. Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa. Mikäli asiakkaalla ei ole omaisia, läheisiä tai muuta tahoa, joka voisi hänen kanssaan käydä vaateostoksilla, voi kotihoidon työntekijä auttaa asiakasta vaatehankinnoissa (kuntoutumista edistävätyöote). Asiakkaan kanssa asioitaessa käytetään taksia tai julkista liikennettä, jonka asiakas maksaa. Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille. Kuntouttavan päivätoiminnan avulla vahvistetaan toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä selviytymistä arkielämässä. Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on toimintakyvyn heikkenemistä ja kotona selviytymisen haasteita.
Kuntouttava päivätoiminta tukee toimintakyvyn eri osa-alueita, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista sekä kognitiivista eli ajattelutoimintoihin liittyvää toimintakykyä. Toimintakyvyn eri osa-alueita tuetaan ohjelmalla, joka sisältää esimerkiksi ulkoilua, tuolijumppaa, harjoittelua kuntosalilla, pelejä, laulua, askartelua, leipomista ja se toteutuu pienryhmissä. Jokaiselle kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaalle laaditaan oma suunnitelma toimintakyvyn lisäämiseksi.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toimintakyky on niin alentunut, etteivät he pysty itse hoitamaan asiointi- yms. matkojaan ja heidän itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Sosiaalihuoltolain perusteella voidaan myöntää tuloja tarveharkintaan perustuvaa kuljetuspalvelua yksittäisinä taksimatkoina. Niitä myönnetään lautakunnan vahvistamien perusteiden ja määrärahojen puitteissa.

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä silloin, kun he tarvitsevat sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua arkipäivän tehtävissä. Auttaminen on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää.

Kotisairaala

Kotisairaala toteuttaa perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kotisairaalan henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa potilaan ja hänen omaistensa kanssa yksilöllisen hoidon. Kotisairaalan sairaanhoitajat antavat tarvittaessa konsultaatioapua.

Sähköisestä palveluluettelosta löydät hyödyllistä tietoa  senioreiden hoiva- ja palvelutaloasumisesta sekä muista asuntomahdollisuuksista osoitteista www.kotiopas.info ja www.kotiopas.fi

Ikääntyvien palveluohjaus

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120

Kuntouttava päivätoiminta
Omaishoidon tuki

Pirjo Virtanen

050 5374 817

Ikääntyvien neuvoston sihteeri
Perhehoidon yhteyshenkilö

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

044 732 8143

Kotisairaala

044 732 8172