Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja kehittäminen

Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Laadukkaan, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteuttamista määrittelevät valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet- asiakirja, Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatuslaki. Suunnitelmien ja lain mukaisesti toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan riippumatta.

Lapsille laaditaan vuosittain henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa painottuu varhaiskasvatushenkilökunnan toiminnalle asetetut tavoitteet ja niiden arviointi. Varhaiskasvatuksen opettaja ja lapsen huoltajat käyvät vuosittain varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun eli vasukeskustelun, jossa tarkastellaan toiminnalle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Säkylän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatuslaki

Kehittävä arviointi on keskeinen osa laadukasta varhaiskasvatusta

Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti, jossa korostetaan sitä, että arviointia tehdään oman toiminnan kehittämistä varten, ei ulkopuolista arvioitsijaa tai muuta tahoa varten. Kehittävän arvioinnin avulla löydetään toiminnan vahvuudet sekä kehittämisen kohteet. Kehittävän arvioinnin lähtökohtana on se, että arviointi nähdään luonnollisena osana varhaiskasvatuksen toimintaa ja tuloksia tärkeämpänä pidetään arviointiprosessia ja siitä seuraavaa kehittämistä. Lapset otetaan arviointiin mukaan hyödyntämällä keskustele symbolein (KESY)-menetelmää hyödyntäen.

Arviointitiedon kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Itsearviointia tehdään Säkylän varhaiskasvatuksessa arvioinnin käsikirjan mukaisesti. Pedagogiikan johtamisella on keskeinen merkitys sekä lapsiryhmän että yksittäisen lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa. Jokainen henkilöstön jäsen arvioi omaa päivittäistä toimintaansa ja lisäksi tiimikokouksissa reflektoidaan ryhmän toimintaa suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen opettajan johdolla.

Säkylän varhaiskasvatuksessa on käytössä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä kehitetty kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi, jonka tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä heidän arviointitehtävässään. Valssi perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilökunta arvioi pedagogista toimintaa ja varhaiskasvatuksen hallinto varhaiskasvatuksen rakenteita. Valssin avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruuta, raportoida tietoa sekä julkaista lakisääteisiä arviointituloksia. Valssin avulla toteutettujen arviointien lisäksi Säkylän varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain huoltajille asiakastyytyväisyyskysely, jossa huoltajat arvioivat toteutettavaa varhaiskasvatusta ja palvelukykyä.

Arviointien tuloksia tarkastellaan yksikkö- ja aluetasoisesti ja niiden pohjalta suunnitellaan eri organisaation tasoilla tarvittavia peräkkäisiä kehittämisaskeleita, joiden toteutumista edelleen arvioidaan. Kehittämisessä huomioidaan myös muu edellä jo mainituin tavoin saatu arviointitieto. Arviointi- ja kehittämisprosessi etenee jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin toimintaprosessin (kuva 1) mukaisesti.

Kuva 1: Karvi 2018; Jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin toimintaprosessi

Arviointitulokset