Sivistystoimen kehittämishankkeet

Säkylän kunnan sivistystoimiala hakee aktiivisesti hankerahoitusta Opetushallituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Hankeavustusten avulla tehtäväalueiden toimintaa on mahdollista kehittää.

Tälle sivulle on listattu Säkylän kunnan sivistystoimen käynnissä olevat kehittämishankkeet. Hankkeita on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä vapaan sivistystyön tehtäväalueilla.

Päivitetty 23.11.2022

Varhaiskasvatus

Liikkuvat päiväkodit
Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi Liikkuvat päiväkodit -hankkeeseen (osa Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta) 2 000 euron avustuksen ja kunnan omavastuuosuus on 2 000 €. Avustuksen käyttöaikaa on koronapandemian takia pidennetty ja se päättyy 31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on edistää lasten liikunnallista elämäntapaa ja vahvistaa heidän motorisia sekä sosiaalisia taitojaan. Tavoitteena on myös vahvistaa henkilöstön monipuolista osaamista erilaisten liikunnallisten toimintamenetelmien hyödyntämiseksi päivittäisessä kasvatustyössä. Hanke toteutetaan ostamalla ulkopuolisen liikunnanohjaajan yksittäinen päiväkäynti jokaiseen varhaiskasvatuksen yksikköön. Vierailun yhteydessä liikunnanohjaaja liikuttaa ja leikittää lapsia sekä tutustuttaa samalla heitä aikaisemmalla hankekaudella yksikköihin ostettujen liikuntavälineiden monipuoliseen käyttöön. Vierailupäivään sisältyy myös henkilöstölle räätälöity lasten liikuttamisen ohjaustunti. Tunnin aikana liikunnanohjaaja opastaa henkilöstöä liikunnallisten toimintatuokioiden toteuttamiseen sekä antaa uusia työkaluja lasten motivointiin.
Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234

Lukuvuoden 2022-2023 tasa-arvohanke
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 99 000 euron avustuksen varhaiskasvatuksen lv. 2022-2023 tasa-arvohankkeeseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2022-31.12.2023 ja kunnan omavastuuosuus 24 750 €. Myönnetty avustus mahdollistaa lapsen oikeuden välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen, vahvistaen tasa-arvoista, yhdenvertaista sekä inklusiivista toimintakulttuuria. Avustus edistää lasten oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Varhaiskasvatukseen on lukuvuodeksi 2022-2023 palkattu osa-aikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka kiertää kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Lisäksi hankeavustus on mahdollistanut kahden määräaikaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamisen.
Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen vuosille 2022-2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 74 400 euron avustuksen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen vuosille 2022-2023. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2022-31.12.2023 ja kunnan omavastuuosuus 18 600 €. Hankkeen tavoitteena on 1.8.2022 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistuksen edistäminen. Hankkeeseen on palkattu määräaikainen vasu-agentti (varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin johtaja) ajalle 15.8.2022-31.12.2023. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuspäällikön ja -henkilöstön sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Vasu-agentin tehtävänä on vahvistaa ja yhdenmukaistaa varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) mukaista toimintakulttuuria ja pedagogista toimintaa, inklusiivisuuden periaatetta sekä yleisen tuen menetelmiä Säkylän kunnan varhaiskasvatuksessa. Työskentelymuotoina ovat esimerkiksi:

  • varhaiskasvatushenkilöstön ja -johtajien säännöllinen mentorointi ja yksikkökäynnit
  • varhaiskasvatuksen resurssierityisopettajan kanssa tuen tasojen integrointi osaksi koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan toimintaa sekä vakateamsit 2 krt/kk
  • pedagogiset kahvilat 1krt/kk
  • koko varhaiskasvatushenkilöstön ”varhaiskasvatuksen hyvät käytännöt-teams” alustan perustaminen, ylläpidon aloittaminen ja käytön opastaminen
  • yhteistyössä varhaiskasvatusta tukevien työkalujen (päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatushenkilöstön vuosikellot, ryhmä-/tiimisuunnitelma tiimeille) kehittäminen ja käyttöönotto
  • perhepäivähoitajien konsultointi

Lisäksi hankeavustus on mahdollistanut yhden määräaikaisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamisen, jonka työ kohdistuu erityisesti tukeen liittyviin tehtäviin. Avustusta on jo käytetty varhaiskasvatushenkilöstön tukeen liittyvän koulutuksen järjestämiseen.
Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234

Esi- ja perusopetus

Lukuvuoden 2022-2023 tasa-arvohanke
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama lv. 2022-2023 esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen toteutusaika alkoi 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023. Hankkeelle myönnetty avustussumma oli 116 000 € ja kunnan omavastuuosuus 29 000 €. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Hankkeen toimet ovat jatkoa edelliselle esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeelle, jonka avulla on pyritty pitkäjänteisesti kehittämään ja lisäämään laaja-alaista erityisopetusta peruskoulussa. Alakouluihin ja yhteiskouluun on avustuksen avulla lukuvuodeksi 2022-2023 palkattu määräaikaisia laaja-alaisia erityisopettajia. Hanketyöntekijät työskentelevät hankkeessa osa-aikaisesti. Esiopetuksessa on työskennellyt kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Erityisopetusta on kehitetty yhdessä uusimalla mm. oppimisen kartoituksen käytäntöjä ja tukemalla erityisopettajien työskentelyä yhteistyöllä ja vertaistuella.
Lisätiedot: Isosäkylän koulun rehtori Merja Ääri, puh. 044 732 8140

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronahanke
Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronahankkeen tarkoituksena on poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittaminen, oppilaan oppimisen, oppilaanohjauksen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäiseminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustussumma oli 59 000 € ja kunnan omavastuuosuus 3 106 €. Hankkeelle myönnetyn avustuksen käyttöaika on 6.9.2021-31.12.2022. Avustus on mahdollistanut osa-aikaisen resurssiopettajan alakouluihin lukuvuodeksi 2021-2022 ja kahden koulunkäyntiohjaajan palkkaamisen syyslukukaudeksi 2022. Avustuksen myötä koulujen tukiopetustunteja on voitu lisätä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen vuoden 2023 korohankkeeseen Tukitoimia poikkeusolojen aiheuttamiin oppimis- ja hyvinvointivajeisiin avustusta 74 000 €. Kunnan omavastuuosuus on 3 895 € ja avustuksen käyttöaika on 1.1.-31.12.2023. Valtionavustus on tarkoitettu koronapandemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. Hankkeen toimien suunnittelu on vielä alkuvaiheissaan. Myönnettyä avustusta voidaan käyttää mm. seuraaviin toimiin:

Varhaiskasvatus
* varhaiskasvatuksen tukitoimien vahvistaminen niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve
on lisääntynyt tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty riittävästi vastaamaan
koronaepidemian aikana

Esi- ja perusopetus
* tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestäminen ja oppilaanohjauksen vahvistaminen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta
* valmistavan opetuksen oppilaiden tukeminen niille oppilaille, joiden valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joilla opetuksen järjestäjä arvioi olevan riittämättömät valmiudet siirtyä perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten vuoksi
* koronaepidemiasta aiheutuneiden lisääntyneiden koulupoissaolojen seurauksien lieventäminen ja koulupudokkuusriskissä olevien oppilaiden tukeminen
Lisätiedot: Isosäkylän koulunjohtaja Merja Ääri, puh. 044 732 8140

Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke käynnistyi 1.8.2021. Opetushallitus myönsi hankkeeseen 14 000 euron avustuksen ja kunnan omavastuuosuus on 6 000 €. Hankeavustuksen viimeinen käyttöpäivä on 31.12.2022. Tällä hetkellä kerhotoimintaa järjestetään Huovinrinteen ja Isosäkylän alakouluissa sekä yhteiskoulussa. Opettajat ja koulunkäyntiohjaajat toimivat oppilaskerhojen (mm. liikunta-, musiikki-, taide- ja kädentaitokerhot) ohjaajina. Koulujen kerhotoiminnalla pyritään täydentämään ja monipuolistamaan paikkakunnan muuta harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan keskeiset tavoitteet ovat sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon kehittäminen ja harrastuneisuuden lisääminen. Tavoitteena on saada kerhotoimintaan sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole harrastusta. Kerhotoimintaan on mahdollista saada mukaan myös keskustaajamasta kauempana asuvat oppilaat. Opetushallitus myönsi vuodelle 2023 kerhotoiminnan kehittämiseen 9 000 € ja kunnan omavastuuosuus on 3 857 €. Avustuksen käyttöaika on 23.5.2022-31.12.2023, mutta Säkylässä se käytetään vuoden 2023 aikana johtuen siitä, että edellisen kerhoavustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2022
Lisätiedot: Isosäkylän koulun rehtori Merja Ääri, puh. 044 732 8140

Yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hankkeeseen 25 000 euron avustuksen, kunnan omavastuu on 10 714 €. Hankeavustuksen käyttöaika on 7.10.2021-31.12.2022. Erityisavustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tasa-arvoisesti saatavilla olevalla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä oppilaitosyhteisöjen yhteisöllisyyttä. Avustus on mahdollistanut hankekoulukuraattorin palkkaamisen vuoden 2022 kevät- ja syyslukukaudeksi. Hankekoulukuraattori on keskittynyt yhteisöllisen oppilashuoltotyön kehittämiseen yhteistyössä oppilashuoltotiimin kanssa erityisesti alakouluissa ja eskareissa. Hankkeessa on koostettu hyvinvointiopetuksen sisältöjä ja tuettu niiden käsittelyä lapsiryhmien kanssa. Hankekuraattorin työpanosta on suunnattu yksiköissä tarpeiden mukaan. Lisäksi hankkeen kautta on yhtenäistetty ja tehostettu koulujen kiusaamisen vastaista työtä. Opettajat, rehtorit, päiväkotien johtajat ja oppilashuoltohenkilökunta ovat kokeneet hankkeen kautta toteutetun työn erittäin tarpeelliseksi. Opetukseen ja yksilötyöskentelyyn sitomattoman työntekijän työpanos kouluissa ja päiväkodeissa on erittäin tärkeää. Hankkeen tuloksiin ollaan laajasti tyytyväisiä.
Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetettiin lokakuussa 2022 uusi avustushakemus Yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hankkeeseen, jonka suunniteltu käyttöaika on 1.1.-31.12.2023.
Lisätiedot: Isosäkylän koulun rehtori Merja Ääri, puh. 044 732 8140

Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä -opetukseen haetaan kehittämisavustusta joulukuussa kalenterivuoden aikana toteutuneiden opetustuntien perusteella. Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 €. Säkylässä avustusta haetaan vieraskielisten, joilla suomi toisena kielenä, oppilaiden opetuksen tukemiseen. Säkylässä on tällä hetkellä vieraskielisiä oppilaita 21.
Lisätiedot: Isosäkylän koulun rehtori Merja Ääri, puh. 044 732 8140

Lukiokoulutus

Lukiolaiset seikkailee
Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2 000 euron avustuksen Säkylän seudun lukiolle Lukiolaiset seikkailee -hankkeeseen. Kunnan omavastuuosuus on 2 000 €. Hankkeen toteutusaikaa on koronan takia pidennetty ja se päättyy 31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden monipuolista liikkumista ja myönteistä suhtautumista liikuntaa kohtaan. Lukiolaisille toteutettiin kaksi liikunnallista teemapäivää keväällä ja syksyllä. Keväällä 2022 lukion opiskelijat vierailivat seikkailupuisto Huikeessa. Syksyllä 2022 lukion opiskelijoille järjestettiin liikunnallinen päivä Säkylän varuskunnan tiloissa Huovirinteellä ja päivä piti sisällään Crossfit -koulutuksen ja luennon kilpaurheilusta.
Lisätiedot: Yhteiskoulun ja lukion rehtori Teemu Maunula puh. 044 457 5270

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikuntaa senioreille – yhteisöllisyyttä kyläkeskuksiin
Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2 000 euron valtionavustuksen Liikuntaa senioreille – yhteisöllisyyttä kyläkeskuksiin -hankkeeseen (osa Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta). Kunnan omavastuuosuus on 2 000 € ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeen avulla järjestetään ikäihmisille tarkoitettuja matalan kynnyksen liikuntapäiviä. Liikuntapäivien kautta ikäihmiset saavat mielekästä tekemistä, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vertaistukea liikunnan harrastamiseen. Liikuntapäivien lisäksi avustuksella hankitaan kyläyhteisöjen käyttöön ikäihmisille tarkoitettuja liikuntavälinepaketteja. Tavoitteena ikäihmisten terveiden ja toimintakykyisten vuosien lisääminen sekä yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeella pyritään lisäksi vahvistamaan kykyä selviytyä arjen häiriötilanteissa ja edistämään harvaanasutun maaseudun kotona asumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on myös vahvistaa kyläyhteisöjen asukkaiden yhteisöllisyyttä kouluttamalla liikunnan vertaisohjaajia alueen asukkaista. Hankkeen liikuntapäivät ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti eri kyläkeskuksissa.
Lisätiedot: vs. vapaa-aikapäällikkö Jani Luoma, puh. 044 517 1011

Harrasta sääkin Säkyläs
Aluehallintovirasto rahoittaa Harrastamisen Suomen mallin Harrasta sääkin Säkyläs -hanketta 17 400 eurolla, kunnan omavastuuosuus on 3 480 €. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2022-30.6.2023. Tavoitteena on järjestää kaikissa kunnan perusopetusyksiköissä maksuttomia ja viikoittain kokoontuvia harrasteryhmiä lasten ja nuorten toivomien harrasteteemojen mukaisesti. Toiminnan sisällöissä huomioidaan edeltävän Harrasta Sääkin Säkyläs -hankkeen kokemuksia ajalta 1.8.2021-30.6.2022. Matalan kynnyksen kerhojen avulla pyritään myös tavoittamaan niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät ole löytäneet mieluisaa harrastusta tai jotka eivät esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen johdosta pysty osallistumaan maksulliseen harrastustoimintaan.
Lisätiedot: vs. vapaa-aikapäällikkö Jani Luoma, puh. 044 517 1011

Nuotta – Nuorten työpajatoiminta
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain avustusta nuorten työpajatoimintaan. Säkylälle myönnetty viimeisin avustussumma oli 50 000 € ja avustuksen käyttöaika on 1.1.2022-31.12.2023. Kunnan omavastuuosuus on 25 % eli hankkeen kokonaissumma on 66 667 €. Työpajan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, vahvistaa arjenhallintaan liittyviä taitoja, ohjata koulutukseen ja -tai tarjota vaihtoehtoinen polku työelämään. Työpajalle ohjautuvilla nuorilla on taustalla työttömyyttä, heikkoa koulutustaustaa, vaikeuksia kiinnittyä olemassa oleviin palveluihin sekä riski pudota aktiivisen kansalaisuuden ulkopuolelle. Työpajan työtoiminta perustuu pääasiassa kunnalle tehtävistä työsuorituksista. Mahdollisuuksien mukaan työsuoritteita tehdään myös yksityishenkilöille, yrityksille sekä eri yhdistyksille. Työt sisältävät mm. kunnan ruokakuljetuksia, ulkoalueiden hoitoa sekä kiinteistönhuoltoa.
Lisätiedot: vs. vapaa-aikapäällikkö Jani Luoma, puh. 044 517 1011

Etsivä nuorisotyö
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön. Säkylälle myönnetty viimeisin avustus oli 30 000 € ja avustuksen käyttöaika on 1.9.2022-31.8.2023. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivässä nuorisotyössä kohdataan alle 29-vuotiaita nuoria ja työtä toteutetaan nuorten omissa elinympäristöissä perustuen nuoren antamiin tietoihin ja nuoren omaan tahtoon saada apua.
Lisätiedot: vs. vapaa-aikapäällikkö Jani Luoma, puh. 044 517 1011

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Ei käynnissä olevia hankkeita.

Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustus
Opetushallitus myönsi Säkylän kansalaisopistolle 8 800 euron opintoseteliavustuksen. Avustuksen käyttöaika on 18.5.2022-31.12.2023. Avustus käytetään maahanmuuttajien, työttömien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, oppimisvaikeuksia kokevien, peruskoulun päättäneiden, eläkkeellä olevien ja senioriväestön opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksella tuettava koulutus on oppilaitoksen normaalin valtionosuuden piiriin kuuluvaa vapaatavoitteista eli tutkintoon johtamatonta koulutusta. Avustuksen tarkoitus on edistää kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.
Lisätiedot: koulutussuunnittelija Katri Tella, puh. 044 457 5266

Yhteistyöverkosto ja yhteishankkeet
Osaava Satakunta

Säkylä on mukana Osaava Satakunnan seudullisessa yhteistyöverkostossa. Osaava Satakunta tarjoaa laadukasta ja ajankohtaista ammatillista täydennyskoulutusta sivistystoimialan henkilöstölle. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.
Lisätiedot: sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen – osa 2 -yhteishanke
Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen 2 on neljäntoista kunnan yhteishanke, jota Ruskon kunta koordinoi. Opetushallitus rahoittaa hanketta 113 400 €:lla ja hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.7.2023. Säkylän kunnan omavastuuosuus on 900 €. Hankkeen tavoitteet: Reaaliaikaisia raportteja datalähteitä yhdistämällä ja Tiedolla johtamisen oppimisanalytiikan työkaluja. Oppimisanalytiikkahankkeen kolme osa-aluetta: 1. Yhdistetään eri järjestelmien data, 2. Luodaan käyttäjäroolikohtaisia analyysinäkymiä ja 3. Tutkimusyhteistyö. Tilanne marraskuussa 2022: Hankkeen parissa on Säkylässä saavutettu kohdat 1-3. Vuoden 2023 puolella lisätään käyttäjäroolikohtaisia analyysinäkymiä ja suunnitellaan niistä muodostuvien raporttipohjien jakelu oikeille käyttäjille. Tähän mennessä hankkeen merkittävin ansio on ollut onnistuneiden analyysien tekeminen eri järjestelmistä koostuvasta datasta, mikä on merkittävästi auttanut ymmärtämään eri tahojen toimintaa Säkylän perusasteilla
Lisätiedot: Yhteiskoulun ja lukion rehtori Teemu Maunula puh. 044 457 5270

100Digi-yhteishanke
Säkylän seudun lukio on mukana Satakunnan lukioiden 100Digi -yhteishankkeessa. Opetushallitus myönsi hankkeeseen 88 100 €:n avustuksen, jonka käyttöaika on 19.5.2021-31.7.2023. Kunnille ohjattava toimintameno on henkilöstön palkkakuluja, jotka aiheutuvat hankkeen tavoitteiden mukaisesta työstä. Koulutuksen järjestäjä -kohtaisista työtehtävistä, työmäärästä ja työn hinnasta sovitaan ennen työn tekemistä tapauskohtaisesti koko hankeverkoston kesken. Säkylän omavastuuosuus on 677,70 €. Oppivelvollisuuden laajeneminen on tuonut lukiokoulutuksen järjestäjille vaatimuksia digitaaliseen kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjän odotetaan tarjoavan opiskelijoille ja henkilökunnalle helppokäyttöinen digitaalinen palveluekosysteemi, jossa otetaan huomioon laitteet ja infrastruktuuri, sisällöt, henkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen, tietosuojan- ja tietoturvan toteutuminen sekä tiedolla johtamisen ja analytiikan mahdollistaminen. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista strategia- ja kehittämistyötä paikallisesti, alueellisissa verkostoissa, sekä valtakunnallisesti. Hankkeessa on mukana kaikki Satakunnan lukiokoulutuksen järjestäjät ja siinä mallinnetaan digitaalinen palvelukokonaisuus neljällä osa-alueella: infrastruktuuri, sisällöt, osaaminen ja palvelut. Palvelukokonaisuus on selkeä ja siinä on huomioitu tiedolla johtamisen kehittämisvaatimukset jatkossa. Kenen tahansa opetuksen järjestäjän on mahdollista ottaa käyttöön malli kokonaisuudessaan tai osia siitä.
Lisätiedot: Yhteiskoulun ja lukion rehtori Teemu Maunula puh. 044 457 5270

Satakunta vahvuutta työssä – työelämän yhteiskehittäjät Satakunnassa
Säkylän kunta osallistuu Satakunta vahvuutta työssä – työelämän yhteiskehittäjät Satakunnassa -hankkeeseen, jonka tavoitteena on työn muutoksen hallinnan paraneminen, työhyvinvointia koskevan yhdessä kehittämisen oppiminen sekä työhyvinvointiosaamisen lisääminen. Hanke tukee työyhteisöjä tunnistamaan itse tekijöitä ja vahvuuksia, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Painopistealueina ovat työn muutoksen hahmottaminen ja kuvaaminen sekä työhyvinvoinnin suunnitelmallinen yhteiskehittäminen. Hankkeeseen osallistuu satakuntalaisia työyhteisöjä, julkisen alan organisaatioita ja yhdistyksiä. Hankkeen rahoittajina toimivat ESR ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Hankkeen aloitustapaaminen oli 13.10.2022 ja hanke päättyy elokuussa 2023.
Lisätiedot: sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 517 0008