Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Pyhäjärviseudun aikuisopisto (rekisterinpitäjänä Säkylän kunta) tallentaa henkilötietojanne aikuisopiston asiakasrekistereihin. Asiakasrekisterit koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävästä opiskelijahallintojärjestelmästä.

Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste, jossa yhdistyvät rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. rekisterien tietosisältö, asiakastietojen käyttötarkoitus sekä säännönmukaiset tietolähteet. Lisäksi rekisterin sähköisestä ylläpitojärjestelmästä, kurssihallintaohjelma HelleWistä on erillinen tietojärjestelmäseloste.

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestänne virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Kun opiskelija haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu Pyhäjärviseudun aikuisopiston opiskelijarekisteriin, hän toimittaa pyyntönsä aikuisopiston hallintopalvelusihteerille asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella. Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeeseen kirjataan vuosi ja kurssi, jolla opiskelija on ollut.

Jos asianomainen vaatii asiakasrekisterissä olevien tietojen korjaamista, hän käyttää henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä tilanteessa.