Sivistystoimen palveluiden kehittäminen

12.2.2020

​​​Säkylän kunnanhallitus on antanut kunnan eri toimialoille tehtäväksi selvittää mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen. Koska viime vuosina Säkylässä on syntynyt lapsia vähemmän kuin aikaisemmin, olemme tilanteessa, jossa lapsiperheille suunnattujen palvelujen järjestämistä on arvioitava. Tässä kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman laajasti asiaan liittyvien ihmisten näkökulmat.

Sivistystoimessa toteutetaan nettikyselyt varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, samoin perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja koulun henkilökunnalle. Lasten ja oppilaiden kanssa asiaa pohditaan ikätasoon sopivasti ryhmäkeskusteluissa, joiden ajatukset kootaan yksiköittäin yhteen. Kyselyjen tarkoituksena on selvittää mielipide, millaista on hyvä varhaiskasvatus ja millainen on hyvä koulu sekä miten nämä ominaisuudet ovat toteutuneet nykyisin Säkylässä. Kyselyihin vastataan henkilökohtaisen linkin kautta 3.3.2020 mennessä. Linkit on lähetetty perusopetuksen oppilaiden huoltajille Wilma-viestillä, varhaiskasvatuksen lasten huoltajat saavat tarkemman infon lapsen hoitopaikasta.

Kyselyjen tulokset pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon palvelujen suunnittelussa tuleville vuosille. Erilaisista palvelujen järjestämissuunnitelmista tullaan järjestämään uusi kysely kevään 2020 aikana.

Kyselyt on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatiman materiaalin pohjalta. Tällaista arviointia voidaan käyttää tilanteissa, joissa tehdään lapsia ja perheitä koskettavia toimintojen ja toimintaympäristöjen muutoksia. Tarkoituksena on ennakoida ja seurata, millaisia hyötyjä ja haittoja lapsiin kohdistuvista päätöksistä ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuu. Kerättyä tietoa käytetään eri ratkaisuvaihtoehtojen valmistelussa ja päätöksenteon pohjana. Aina ei kohderyhmän edun kannalta parasta mahdollista ratkaisua voida toteuttaa. Kun päätösten mahdolliset kipupisteet osataan ennakoida, niihin osataan varautua. Toisaalta myös päätösten mahdollisia hyviä vaikutuksia voidaan vahvistaa.