Kulttuuriraadin julkilausuma

18.6.2019

Köyliö- ja Säkylä- seura esittivät sivistyslautakunnalle, että se lähtisi valmistelemaan paikallisen taide- ja kulttuuritoiminnan edistämistä käsittelevää kuntalaisraatia yhteistyössä Köyliö- ja Säkylä-seurojen kanssa. Raatia voitaisiin kutsua esim. Säkylän kunnan kulttuuriraadiksi, jonka tavoitteena olisi selvittää paikallisten kulttuuritoimijoiden näkemyksiä kunnan kulttuuritoimen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä kehittää uusia ehdotuksia kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tehostamiseksi.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 13 päättänyt, että Säkylän kunnassa järjestetään Kulttuuriraati, jota valmistellaan yhteistyössä Köyliö- ja Säkylä-seurojen kanssa.

Kulttuuriraatiin ilmoittautuminen oli avoinna 30.4.-9.5.2019 välisenä aikana kaikille kulttuuritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille kuntalaisille. Mukaan ilmoittautui 20 kuntalaista. Kulttuuriraati järjestettiin 14.5.2019 Tupalan Hovissa, jossa asiantuntija-alustusten jälkeen jakauduttiin 5 hengen pienryhmiin keskustelemaan etukäteen valmistelluista kysymyksistä. Päivän päätteeksi pienryhmien puheenjohtajat esittelivät keskustelunsa yhteenvedot, joiden pohjalta koottiin oheinen julkilausuma:

KULTTUURIRAADIN JULKILAUSUMA

Kulttuuri kuuluu kaikille ja sitä on kaikkialla. Kulttuuritoiminta nähdään monipuolisena ja toimijoita on runsaasti. Sen katsotaan lisäävän sosiaalista kanssakäymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sen myötä vähentävän myös syrjäytymisen vaaraa.

Kulttuuriraadin esille tuomat kehitettävät asiat:

1. Yhteistyön organisointi ja kehittäminen

Kulttuurin tekijöitä on koko kunnan alueella laaja-alaisesti, mutta toiminta on pirstaleista ja kaipaa yhdistävää tekijää joko erillisen henkilön (kunnan kulttuurivastaava) tai toimielimen (kulttuurineuvosto tai kulttuuriyhdistys) toimesta.

2. Tiedottamisen koordinointi

Tiedottaminen ja kokoava markkinointi tapahtumista ja toiminnasta koetaan erityisen tärkeäksi.

3. Kulttuuritoiminnan resursointi

Toimiva kulttuuri edellyttää toimiakseen toimitiloja, henkilökuntaa sekä rahallista tukea eri muodoissa.

4. Jatkuvuuden takaaminen

Kulttuuri yhdistää eri sukupolvet ja luo yhteisöllisyyden tunteen. Keskeisenä koetaan nuorten mukaan saaminen ja saavutettavuuden lisääminen.

5. Kulttuurin arvostuksen lisääminen

Monipuolisen kulttuuritarjonnan merkitys on tärkeää ja osallistumiskynnyksen on oltava matala. Kulttuurin arvostamisen nostamiseen tulee pyrkiä tietoisesti myös kunnan toimesta. Kulttuuri pitäisi saada tietoiseksi osaksi ihmisten arkipäivää.

Toimenpide-ehdotuksia:

  • kulttuuriraadin jatkopalaveri syksyllä 2019, kunta kokoonkutsujana ja lautakuntien palautteet sekä toimenpide-ehdotukset
  • tiedotuslehden julkaiseminen väh. 2 kertaa vuodessa (100 Uutista –lehti) ja pysyvä
    infopiste, tapahtumakalenteri, paikallismessut, yhdistysluettelo
  • erilaisten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, esim. Leader, STEA, Opetus- ja kulttuuriministeriö, museovirasto, Suomen kotiseutuliitto jne.

Sivistyslautakunta on merkinnyt julkilausuman tiedokseen 11.6.2019 kokouksessaan. Kulttuuriraati etenee syksyllä 2019, tuolloin julkaistaan kuntalaisille avoin kysely sekä kutsutaan koolle paikallisia kulttuuritoimijoita viemään Kulttuuriraadissa esille tulleita asioita eteenpäin.