Säkylä

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi asetuksessa määritellyt tietyt teolliset toiminnot, energiantuotanto, eläinsuojat, jakeluasemat ja jätteen ammattimainen käsittely. 

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupakäsittelyn vaiheet

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Euran ja Säkylän kuntien alueella ympäristöluvan käsittelevä viranomainen on Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Luvan antamisen jälkeen lupapäätökseen tyytymätön voi valittaa luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan valvonta

Laitoksia ja yrityksiä, joiden toimintaan on myönnetty ympäristölupa, valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Varsinais-Suomen ELY-keskus valvoo ensisijaisesti niitä yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut valtion viranomainen. Ympäristötoimisto valvoo yrityksiä, joiden ympäristöluvan on antanut ympäristölautakunta.