Säkylä

Vedenottamo

Vedenottamoita ovat julkisyhteisöjen, yritysten ja yksityisten kiinteistöjen/kansalaisten ottamot pumppamoineen. Vedenottomoja ovat tavallisesti pohjavesikaivot, rengaskaivot ja porakaivot, sekä pintavesiottamot joesta, järvestä tai merestä.

Pintaveden ottaminen

Jokaisella on oikeus muuten kuin pysyvästi ottaa vettä tai jäätä henkilökohtaista tarvetta varten vesistöstä. Muusta vedenotosta ei saa aiheutua vesilain 3:2 §:ssä tarkoitetuja haitallisia seurauksia.

Pohjaveden ottaminen

Pohjaveden ottamiseen kotitarpeisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin omalta maalta ei pääsääntöisesti tarvita lupaa. Aluehallintoviraston lupa pohjaveden ottamiseen tai pohjaveden oton lisäämiseen tarvitaan kuitenkin mm., jos

  • pohjavedenottamo on suunniteltu vähintään 250 m3/vrk käsittävän vesimäärän ottamiseen
  • ottamisesta aiheutuu toisen pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen
  • ottamisesta aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen väheneminen, pohjavesiesiintymän muu huonontuminen tai toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen
  • pohjavettä on tarkoitus ottaa toisen maalle rakennettavasta ottamosta