Säkylä

Vesihuollon luvat ja valvonta

Talousvesi

Kunnan ympäristönsuojelutehtäviin talousveden (puhtaan veden) osalta kuuluu vesihuoltolain mukainen vesijohtoverkostoon liittymisen valvonta ja liittymisvelvollisuuden vapautushakemusten käsittely. Ympäristöterveydenhuolto valvoo talousveden laatua ja neuvoo mm. kaivovesinäytteiden otossa. Vesihuoltolaitos tekee vesijohdon liittymissopimuksia vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alueella ja neuvoo liittymän rakentamisessa.

Jätevedet

Asumisessa, teollisuudessa ja muussa toiminnassa muodostuvat jätevedet on käsiteltävä siten, että jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittelyä koskevat säännöt ja poikkeamismenettely ovat erilaiset sen mukaan, sijaitseeko jätevettä tuottava kiinteistö tai toiminta vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella vai toiminta-alueen ulkopuolella.