Säkylä

Maksut

Asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti.

 

Avopalvelujen maksut

Käyntimaksu lääkärinvastaanotolla (AMA 7 §) 20,90 € /käynti

 • maksu peritään samassa terveyskeskuksessa enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
 • veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
 • kerryttää maksukattoa

 

1.9.2016 alkaen Terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanotto (AMA 7 §) 11,50 €/käynti 

 • koskee sairaanhoidollisia käyntejä (esim.injektiot, infuusiot, ompeleiden poistot, spirometria- ja audiometriatutkimuskäynnit, haavahoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, muisti-,diabetes- ja astmahoitajan vastaanotot, korvahuuhtelut, Pef-seurannat,muut hoitajan vastaanotot, jossa äkillisen sairauslomatarpeen toteaminen/hoito-ohjeiden ja sairauslomatodistuksen antaminen)

 • maksu peritään samassa terveyskeskuksessa enintään 3 kertaa kalenterivuodessa

 • kerryttää maksukattoa

Yksilökohtainen fysioterapia (AMA 7 §) 11,50 €/käynti 

 • kerryttää maksukattoa

 

Ostopalvelut (AML 12 § ja AMA 8 §) 41,70 €/tutkimus

 • ostopalveluna järjestetyt erikoislääkärin tutkimukset
 • kerryttävät maksukattoa 

 

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (AMA 9 §)

Käynnin perusmaksu

 • suuhygienisti    10,30 €
 • hammaslääkäri 13,30 €

Perusmaksun lisäksi toimenpideluokituksen mukaiset maksut

 

Kuvantamistutkimus

 • hammaskuva 8,50 €
 • leukojen ja koko hampaiston panoraama-röntgenkuvaus 19,10 €

 

Ehkäisevä hoito

Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet käyntikerralta 8,50 €

 

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä

 • vaativuusluokka 0–2  8,50 €
 • vaativuusluokka 3–4 19,10 €
 • vaativuusluokka 5–7 38,00 €
 • vaativuusluokka 8–10 55,60 €
 • vaativuusluokka 11–  78,00 €

Proteettiset toimenpiteet

 • proteesin pohjaus 55,60 €
 • proteesin korjaus 38,00 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 €
 • kruunut ja sillat hampaalta 185,80 €
 • rankaproteesi 225,50 €
 • alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton
 • maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa
 • hammastekniset kulut potilas maksaa suoraan valmistajalle

 

Sarjassa annettava hoito (AMA 11 §)  11,50 €/hoitokerta

 • lääkinnällinen kuntoutus, jota ovat mm. sarjahoitona annettu fysioterapia ja jalkahoito
 • ryhmäkuntoutus (henkilökohtainen hoitosuunnitelma)
 • 1.9.2016 alkaen myös muu sarjassa annettava hoito (esim. siedätyshoito, toistuva haavanhoito, toistuva suonensisäinen lääkitys ja verituotteiden anto)
 • kerryttää maksukattoa
 • alle 18-vuotiaille maksuton
 • peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa

 

Ryhmässä tapahtuva terapiatoiminta tai vastaava (AML 2 §)

 • ryhmät, joissa ei henkilökohtaista hoitosuunnitelmaa (esim. niska- ja selkäjumpat) 3,50 €/ryhmäkäyntikerta
 • ei kerrytä maksukattoa

 

Kotona annettava palvelu (AMA 3 §)

Tilapäinen kotisairaanhoito

 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,10 €
 • muun henkilön kotikäynti 12,10 €
 • ei peritä henkilöltä, joka on jatkuvan ja säännöllisen 
 • maksun määräämiselle ei ole ikärajaa
 • ei kerrytä maksukattoa

Kotisairaala

 • kotisairaalan sairaanhoitajan käynti (enintään 3 krt/vrk)   12,10 €
 • sisältää iv-antibiootit
 • ei kerrytä maksukattoa
 • mahdollisista kuljetuskustannuksista sairaaloihin tai poliklinikoille potilas vastaa kotisairaalahoidon aikana itse

 

Laitoshoidon maksut

Lyhytaikainen laitoshoito 

 • hoitopäivämaksu (AMA 12 §) 49,50 €/vrk
 • maksukaton (679 €) täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 €/vrk
 • päivä- ja yöhoidon maksu (AMA 13 §) 22,80 €/päivä tai yö (mm. suonen- ja nivelensisäisestä lääkehoidosta, mikäli hoitava lääkäri pitää perusteltuna, että henkilö on päivä-  tai yöhoidossa)
 • maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
 • maksut kerryttävät maksukattoa

 

Kuntoutushoito (AMA 14 §) 17,10 €/vrk

 • vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua laitoshoitona annettua kuntoutushoitoa tai
 • kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa
 • maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä  on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
 • kerryttää maksukattoa

 

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (AML 6 b) 11,50 €/vrk

 • palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi korvaamaan omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa
 • ei kerrytä maksukattoa

 

Pitkäaikainen laitoshoito (AML 7 c §) 

 • maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
 • enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista
 • enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista, jos pitkä-aikaisessa laitoshoidossa olevan kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot
 • laitoshoidossa olevan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on kuukausittain jätettävä vähintään 107,00 euroa

 

Muut maksut

 

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto (AMA 23 §) maksulliset todistukset (T-, B-, C-, E- ja muut maksulliset todistukset) 51,40 €

 • ajokorttitodistus 61,80 €
 • A-todistus, maksuton
 • nuorison terveystodistus, maksuton
 • maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
 • maksun perimiselle ei ole ikärajaa
 • maksut eivät kerrytä maksukattoa

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 51,40 €/kerta

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta 
 1. lääkärin vastaanottoajasta
 2. suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta
 3. ostopalvelututkimuksista
 • 15 vuotta täyttäneeltä
 • ei kerrytä maksukattoa

 

Maksukatto (AML 6 a §) 691 €

 

Maksukaton piiriin kuuluvat

 • terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalveluiden maksut (käyntimaksu, päivystysmaksu, terveyskeskusmaksu)
 • sairaaloiden poliklinikkamaksut
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito (terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollon laitoksessa)
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • kuntoutushoito (laitoshoitona vammaiselle henkilölle tai erityishuoltona kehitysvammaiselle)

Seuranta on asiakkaan vastuulla.

 

 • Maksukaton täyttymisen jälkeen kuntalaisella on oikeus anoa vapaakorttia
 • Vapaakortin myöntämisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia ko. kalenterivuoden loppuun
 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeen ylläpitomaksu 22,80 € / hoitopäivä