Säkylä

VAMMAISPALVELUT

Vammaispalvelulla edistetään vammaisen henkilön elinoloja, ehkäistään epäkohtien syntymistä ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden perusteella erityisiä vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

Kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitettuja palveluja. Näitä palveluja ovat palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut ja päivätoiminta.
Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuet (Katso tietoa omaishoidontuesta kohdasta Vanhustenhuolto ja kotipalvelu / Yhteyshenkilö Sosiaaliohjaaja Hilkka Silén).

Kuulo- ja puhevammaisten tulkkipalvelut hoitaa 1.9.2010 alkaen Kela

Vammaispalvelulain keskeiset muutokset 1.9.2009 ovat:
- Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä
- Palvelutarpeen selvittäminen, palvelusuunnitelma ja viivytyksetön päätöksenteko
- Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle
- Henkilökohtainen apu maksuttomaksi sosiaalipalveluksi
- Vammaispalvelulaki ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin

Harkinnanvaraisia palveluita järjestetään vaikeavammaisille henkilöille kunnan määrärahojen puitteissa. Näitä palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Yhteystiedot:

Puhelinaika ma-to klo 9.30-10.15

Sosiaaliohjaaja
Hilkka Silén
P. 02 8328 309
P. 044 0328 309
Valmistelu, kotikäynnit, maksatus
Vammaispalveluun liittyvät yhteydenotot

Vammaispalveluhakemus
- Selvitys avun tarpeesta

Kuljetuspalveluhakemus
Lääkärinlausunto kuljetuspalvelua varten

Lausunto vammaispalvelua varten


KEHITYSVAMMAHUOLTO

Kehitysvammaisten erityishuolto on tarkoitettu henkilölle, jonka henkinen toiminta ja kehitys on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun, vian, vamman tai sairauden vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä huolehtii sosiaalipalveluista yhteistyössä Säkylän perusturvaosaston kanssa säkyläläisten kehitysvammaisten palveluiden järjestämisestä. (Satakunnan sairaanhoitopiirin ky ja Satakunnan erityishuoltopiirin ky yhdistyivät 1.1.2009 alkaen ja uusi nimi on Satakunnan sairaanhoitopiirin ky.)

Erityishuollon palveluja ovat neuropsykologin-, erityisopettajan-, puheterapeutin-, lääkärin-, psykologin-, sosiaalityöntekijän- ja lääkintävoimistelijan palvelut.

Kuntoutusohjaus ja vammaispalvelut -esite

Kehitysvammapalvelut / palveluhakemus / Säkylän kunta
Kehitysvammapalvelut / palveluhakemus /SHP

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja (Puhelinaika ma-to klo 9.30-10.15)
Hilkka Silén
P. 02 8328 309
P. 044 0328 309
Ohjaus, neuvonta, kotikäynnit, tiedustelut, kuntoutussuunnitelmat, erityishuoltopäätökset.

Kuntoutusohjaaja
Titta Soranko
P. 044 7328 139
Kotikäynnit, ohjaus- ja neuvontatyö, asiakkaan ja omaisten tukeminen.

Asuntola Sinisiipi

Asuntola Sinisiiven ympärivuorokautista asumista järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Asuntola Sinisiipi on autettu asumisyksikkö. Autetussa asumisessa henkilö tarvitsee paljon apua, hoitoa, ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Asumisyksikössä on ympärivuorokautinen valvonta, joten henkilökunnan apu ja tuki ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkailla on käytössä Vivago DOMI turvapuhelin.

Asuntola Sinisiipi
Jukantie 1
27800 Säkylä
puh. 044 7328151  tai 044 7328169

esimies Sanna Vähä-Vahe 044-732 8159

Satakunnan sairaanhoitopiirin ky