Säkylä

Maakuntasuunnitelma

Maakuntien suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Maakuntasuunnitelma mainitaan maakuntien suunnitteluasiakirjana alueiden kehittämislaissa  (1651/2009)  ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/99). Sen laatimisesta ja tarkemmasta sisällöstä ei ole säännöksiä. Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Maakuntaohjelmasta säädetään alueiden kehittämislaissa sekä asetuksessa.  Maakuntakaavan laatimista koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lisätietoa maakuntasuunnitelmasta

Seutukaava

Satakunnan vahvistettu seutukaava on nimeltään seutukaava 5.  Seutukaava on voimassa 10 vuotta maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulosta ellei sitä korvata maakuntakaavalla tai kumota. 10 vuoden jälkeen seutukaava on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana ellei varsinaista maakuntakaavaa ole siihen mennessä laadittu ja saatu lainvoimaiseksi.

Seutukaava 5 on vahvistettu 11.1.1999 ja on saanut lainvoiman 4.4.2001. Kunnat ovat saaneet antaa lausuntonsa seutukaavaa valmisteltaessa ja seutukaava on voimassa rakennuslain mukaisin oikeusvaikutuksin.  Lisätietoa seutukaavasta

Maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Vahvistamispäätöksessään ympäristöministeriö katsoi, että Satakunnan maakuntakaava muilta kuin vahvistamatta jätetyiltä osiltaan täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset. Ympäristöministeriö kumosi samalla maakuntakaavana voimassa olleen seutukaavan 5.

Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen ylikunnallinen alueiden käytön suunnitelma. Maakuntakaavassa osoitetaan aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman, kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32 §). Lisätietoa maakuntakaavasta